Waterschapsblad van Waterschap Rivierenland

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Waterschap RivierenlandWaterschapsblad 2019, 1421Overige besluiten van algemene strekkingTer inzagelegging proces-verbaal openbare zitting centraal stembureau Waterschap Rivierenland

De voorzitter van het centraal stembureau van Waterschap Rivierenland maakt ingevolge het bepaalde in artikel I 18 van de Kieswet bekend dat het proces-verbaal van de openbare zitting van het centraal stembureau van 8 februari 2019 ter inzage ligt in het kantoor van het waterschap.

In deze zitting is een besluit genomen over:

- de geldigheid van de ingediende kandidatenlijsten;

- het handhaven van de daarop voorkomende kandidaten;

- de nummering van de kandidatenlijsten.

Het proces-verbaal en de kandidatenlijsten liggen ter inzage in het kantoor van Waterschap Rivierenland, De Blomboogerd 1 in Tiel. Daarnaast zijn ze geplaatst op de website van het waterschap: www.wsrl.nl/verkiezingen.

Tegen de besluiten over de geldigheid van de lijsten en over het handhaven van de daarop voorkomende kandidaten kan een belanghebbende en iedere kiezer tot en met 12 februari 2019 beroep instellen bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 AE ‘s-Gravenhage.

 

Tiel, 8 februari 2019

M.H.M. Gremmen, voorzitter van het centraal stembureau