Waterschapsblad van Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Hoogheemraadschap De Stichtse RijnlandenWaterschapsblad 2019, 13408VerordeningenWijziging verordening zuiveringsheffing Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden 2017

 

Het algemeen bestuur van Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden,

gelezen het voorstel van dijkgraaf en hoogheemraden van 12 november 2019 met nr. DM 1589592;

gelet op de artikelen 110 en 113 van de Waterschapswet en hoofdstuk 6.2 van het Waterschapsbesluit;

 

Besluit:
  • I.

    De verordening zuiveringsheffing Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden 2017 als volgt te wijzigen:

A

In artikel 23 het derde lid vernummeren naar lid vier.

 

B

In te voegen een nieuw derde lid, welke luidt:

De in bijlage I genoemde normbladen worden bekendgemaakt door terinzagelegging:

  • op het kantoor van de Belastingsamenwerking Gemeenten en Hoogheemraadschap Utrecht, Stadsplateau 1 te Utrecht en

  • op het kantoor van het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden, Poldermolen 2 te Houten

 

  • II.

    Ten aanzien van de inwerkingtreding van dit besluit te bepalen dat:

Dit besluit in werking treedt met ingang van de eerste dag na die van de bekendmaking.

 

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 18 december 2019,

Voorzitter, J.C.H. Haan

Secretaris, J. Goedhart