Waterschapsblad van Waterschap Brabantse Delta

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Waterschap Brabantse DeltaWaterschapsblad 2019, 13406Overige overheidsinformatieRECTIFICATIE Ontwerp projectplan Waterwet Weimeren fase 1 (Noordrand Midden)

Het ontwerp projectplan Waterwet voor het oostelijke deel van Weimeren (fase 1) is vastgesteld door het dagelijks bestuur van waterschap Brabantse Delta. Weimeren is onderdeel van natuurproject Noordrand Midden. In het plan staat aangegeven wat er binnen het gebied gaat veranderen in het watersysteem. Deze veranderingen in het watersysteem zijn nodig om de gewenste natuur te krijgen in het gebied.

Vragen over het plan?

Gedurende zes weken, van 20 december 2019 tot en met 31 januari 2020, kun je opmerkingen en wijzigingen op het plan via een zienswijze indienen.

Op maandag 13 januari is er tussen 16.00 en 21.00 uur een inloopmoment bij Café Elsakker in Prinsenbeek (Nieuwveerweg 2, 4841 KA). We nodigen je graag uit om het plan te bekijken en te bespreken. Er zijn mensen van het waterschap, Staatsbosbeheer en de provincie aanwezig. Heb je vragen over het plan? We beantwoorden deze graag tijdens dit inloopmoment. Ook als je hulp nodig hebt bij het indienen van een zienswijze zien we je graag. Tussen 16.00 uur en 21.00 uur ben je welkom, aanmelden is niet nodig.

Het plan ligt ook ter inzage op het hoofdkantoor van het waterschap aan Bouvignelaan 5 in Breda. Het plan is in te zien op werkdagen van 09.00 tot 16.00 uur. Zolang het plan ter inzage ligt kunnen belanghebbenden een zienswijze indienen.

Het stuk dat ter inzage ligt, is ook als bijlage aan deze bekendmaking toegevoegd.

Je kunt alleen op de veranderingen in het watersysteem reageren via een zienswijze. Reacties op andere zaken, zoals recreatie, wegen of natuur, worden niet als een zienswijze behandeld. We kunnen hier uiteraard altijd samen naar kijken en vragen beantwoorden.

Achtergrond

Waterschap Brabantse Delta, Staatsbosbeheer en de provincie Noord-Brabant gaan de waterhuishouding in Noordrand Midden verbeteren in combinatie met de realisatie van het Natuurnetwerk Brabant. Deze werkzaamheden vinden plaats in de natuurgebieden Weimeren, Strijpen/De Berk en Kelsdonk/Zwermlaken ten noorden van Etten-Leur en Prinsenbeek. Ook zal een deel van een waterkering bij het deelgebied Weimeren worden versterkt.

Het eerste deel dat uitgewerkt is in een projectplan is een gedeelte van de polder Weimeren ten noorden van Prinsenbeek: Weimeren fase 1. In dit gedeelte zijn de gronden eigendom van Staatsbosbeheer.

Gezien de te nemen maatregelen is ervoor gekozen om het MER-traject te doorlopen. Het doorlopen van de m.e.r.-procedure is gekoppeld aan het besluit projectplan Waterwet. De MER, die is bijgevoegd, betreft het deelgebied Weimeren fase 1.

Wil je meer weten over natuurproject Noordrand Midden? Kijk dan op onze website

Indienen zienswijze

Je kunt gedurende de periode van de terinzagelegging een zienswijze indienen. Hoe dit werkt kun je lezen op onze website 

Contact

Voor meer informatie kun je contact opnemen met omgevingsmanager mevrouw E. van Aart via telefoonnummer 076 564 10 00 of e-mail noordrandmidden@brabantsedelta.nl