Waterschapsblad van Waterschap Rivierenland

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Waterschap RivierenlandWaterschapsblad 2019, 1333Overige besluiten van algemene strekkingInspraak ontwerp-projectplan Waterwet “Wegreconstructie Koenderseweg en te realiseren watercompensatie Bruininxdeelsekade” Waterschap Rivierenland

Besluit van het college van dijkgraaf en heemraden

Het college van dijkgraaf en heemraden van Waterschap Rivierenland heeft het ontwerp-projectplan “Wegreconstructie Koenderseweg en te realiseren watercompensatie Bruininxdeelsekade Leerdam” vastgesteld. Daarbij is gelet op:

 

  • -

    artikel 5.4 van de Waterwet;

  • -

    de Inspraakverordening Waterschap Rivierenland 2010;

  • -

    afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht.

Het college heeft besloten het ontwerp-projectplan op grond van afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht voor inspraak ter inzage te leggen.

 

Inhoud ontwerp-projectplan “Wegreconstructie & watercompensatie Koenderseweg”

Op basis van dit projectplan wil Waterschap Rivierenland de verkeersveiligheid van de Koenderseweg verbeteren door het plaatsen van een houten beschoeiing en het graven van watercompensatie langs de Bruininxdeelsekade. Daarnaast wordt de fundering van de Koenderseweg gedeeltelijk gereconstrueerd.

 

Voor de inhoud van het ontwerp-projectplan met bijbehorende documenten verwijzen wij u naar de stukken die ter inzage liggen (zie hieronder).

 

Ontwerp-projectplan met bijlagen ter inzage

Voordat het college van dijkgraaf en heemraden overgaat tot vaststelling van het projectplan ligt het ontwerp van het projectplan met bijbehorende documenten van vrijdag 8 februari 2019 tot en met donderdag 21 maart 2019 tijdens kantooruren voor iedereen ter inzage in het kantoor van het waterschap, De Blomboogerd 1 in Tiel.

 

Ook zijn het ontwerp-projectplan en bijlagen als bijlage bij dit Waterschapsblad opgenomen en digitaal te raadplegen via de website: http://www.waterschaprivierenland.nl/common/werk-in-uitvoering/.html

 

Reageren

Tijdens de inzagetermijn kunnen belanghebbenden en inwoners mondeling, schriftelijk of digitaal reageren op het ontwerp-projectplan door het indienen van een zienswijze.

 

Voor een mondelinge inspraakreactie kunt u terecht bij de heer J.E.H. Bakker, projectleider wegonderhoud (bereikbaar op telefoonnummer 0344-649486). Bij afwezigheid van de heer J.E.H. Bakker” kunt u contact opnemen met het secretariaat van afdeling “Beheer &Onderhoud” (bereikbaar op telefoonnummer 0344-649360)

 

Voor een schriftelijke inspraakreactie kunt u een brief richten aan het college van dijkgraaf en heemraden van Waterschap Rivierenland, Postbus 599, 4000 AN Tiel.

 

Voor het indienen van een digitale inspraakreactie kunt u het geschikte formulier vinden op: http://www.waterschaprivierenland.nl/common/regelen-en-aanvragen/zienswijze.html. Reacties per e-mail kunnen wij niet in behandeling nemen.

 

Degenen die een zienswijze hebben ingediend, brengen wij op de hoogte van het genomen besluit en van de manier waarop de resultaten van de inspraak zijn verwerkt.

 

Meer informatie

Wilt u meer weten over het ontwerp-projectplan? Dan kunt u contact opnemen met de heer J.D. van Straten , van het Team Bedrijfsbureau & Ondersteuning van de afdeling (Beheer & Onderhoud), bereikbaar onder telefoonnummer 0344 – 649481 of j.d.van.straten@wsrl.nl .