Stimuleringsregeling Ruimtelijke adaptatie Hollandse Delta

 

Dijkgraaf en heemraden van het waterschap Hollandse Delta;

Gelet op de artikelen 1.3 en 1.5 van de Algemene subsidieverordening waterschap Hollandse Delta 2009, de Algemene wet Bestuursrecht en het Waterbeheerprogramma 2016-2021 van het waterschap Hollandse Delta;

Overwegende dat het gewenst is het treffen van ruimtelijke adaptieve maatregelen, zoals benoemd in de Routekaart ruimtelijke adaptatie, te stimuleren;

Besluiten vast te stellen

Stimuleringsregeling Ruimtelijke adaptatie Hollandse Delta

Artikel 1 Begripsbepalingen

In deze regeling wordt verstaan onder:

1. Algemene subsidieverordening: Algemene subsidieverordening waterschap Hollandse Delta 2009, in werking getreden op 1 januari 2009.

2. Stimuleringsbijdrage: een aanspraak op financiële middelen als bedoeld in artikel 4:21 van de Algemene wet bestuursrecht.

3. Hollandse Delta: het waterschap Hollandse Delta.

4. College: Dijkgraaf en heemraden van het waterschap Hollandse Delta.

5. Bebouwd gebied: terrein in gebruik voor wonen, werken, winkelen, uitgaan, cultuur en openbare voorzieningen, minimaal bestaand uit een cluster van gebouwen van verschillende eigenaren.

6. Ruimtelijk adaptief: aanpassend aan klimaatverandering, het proces waardoor de kwetsbaarheid voor klimaatverandering vermindert of waardoor wordt geprofiteerd van de kansen die een veranderend klimaat biedt.

7. Projectkosten: alle kosten die redelijkerwijs toe te schrijven zijn aan het project en die bijdragen aan het realiseren van de doelen van deze regeling.

8. Functionele eenheid: een ruimtelijk ontwikkelingsplan dat ontwikkeld wordt door één partij (bijvoorbeeld bij herstructurering of nieuwbouw van wijk, buurt, straat) of een aaneengesloten complex van gebouwen of percelen, dat in eigendom en/of beheer is van één partij, bijvoorbeeld een woningbouwcorporatie of een vastgoedexploitant.

Artikel 2 Doelstelling

Een stimuleringsbijdrage op grond van deze regeling wordt alleen toegekend als de projectkosten minimaal € 250,00 bedragen (drempelbedrag) èn als de bijdrage is gericht op het stimuleren van ruimtelijk adaptieve maatregelen met een watercomponent, met als doel:

1. het bij een breder publiek versterken van kennis en bewustzijn over de opvang en verwerking van hemelwater, en

2. het uitvoeren van één van de volgende maatregelen:

- het opvangen en bergen van hemelwater op eigen terrein;

- het verminderen van afstroming van hemelwater naar de riolering;

- het verminderen van afstroming van hemelwater naar oppervlaktewater;

- het vergroten van de sponswerking, langer vasthouden en lokaal infiltreren van water in de ondergrond, waarmee de watervraag in droge perioden vermindert.

Artikel 3 Plafond stimuleringsbijdrage

1. Het college stelt voor de uitvoering van deze regeling een plafond voor de stimuleringsbijdrage vast.

2. Voor 2020 geldt voor de uitvoering van deze regeling een plafond van € 50.000,00.

3. Het beschikbare bedrag wordt conform artikel 1.7 van de Algemene subsidieverordening verdeeld op basis van binnenkomst van de aanvragen.

4. Aanvragen die worden ingediend nadat het in lid 2 genoemde plafond is bereikt kunnen niet worden gehonoreerd.

Artikel 4 Kosten die wel en kosten die niet voor een stimuleringsbijdrage in aanmerking komen

1. Alle projectkosten, met een minimum (drempel)bedrag van € 250,00, komen in aanmerking voor een stimuleringsbijdrage, met uitzondering van:

a. Kosten voor werkzaamheden die niet bijdragen aan de in artikel 2 genoemde doelstelling (dit zijn alle kosten die worden gemaakt voor klimaatadaptieve maatregelen zonder watercomponent).

b. Kosten voor werkzaamheden die van overheidswege zijn opgelegd.

2. Arbeidskosten worden vergoed tot een maximum van € 90,00 inclusief btw per uur.

Artikel 5 Hoogte stimuleringsbijdrage

De stimuleringsbijdrage bedraagt:

 

Hollandse Delta betaalt mee

Als inwoner, stichting of vereniging, organisatie of onderneming in ons gebied bent u van harte uitgenodigd om mee te doen. Heeft u een goed idee om uw buurt, wijk, straat, gebouw of perceel klimaatbestendiger te maken, dan helpt Hollandse Delta u graag op weg. U kunt hiervoor een beroep doen op de Stimuleringsregeling Ruimtelijke adaptatie Hollandse Delta. Deze stimuleringsbijdrage is bedoeld voor klimaatadaptieve maatregelen met een watercomponent zoals:

• het aanleggen van waterdoorlatende terreinverharding, zodat regenwater gemakkelijker en beter verspreid in de bodem sijpelt;

• het ontharden van tuinen (meer groen en minder tegels);

• de aanleg van waterbergende of groene daken, waardoor het water niet meteen het riool instroomt en er veel minder kans is op overbelasting van het afvoersysteem;

• het afkoppelen van daken en terreinen van de riolering en het aansluiten op specifiek daarvoor aangelegde wateropvangvoorzieningen, van waaruit het water langzaam wegsijpelt. (bijvoorbeeld infiltratievoorzieningen);

• het aanleggen van klimaatadaptieve (school)pleinen;

• het plaatsen van regentonnen.

 

Klimaatbestendige maatregelen hebben veel voordelen

Klimaatbestendige maatregelen hebben veel voordelen. Niet alleen helpen ze om nu en in de toekomst schade door droogte of wateroverlast te voorkomen, ze dragen ook bij aan de leefbaarheid. Een groene en blauwe omgeving is aantrekkelijker en gezonder om in te wonen en werken. Als alle huis- en grondeigenaren meehelpen met het treffen van deze klimaatadaptieve maatregelen, hoeft er minder regenwater afgevoerd en gezuiverd te worden. Waardoor er in de toekomst minder dure investeringen nodig zijn voor grote gemalen of waterbergingen.

 

Dien uw project of maatregel in!

Het merendeel van het verharde oppervlakte in ons gebied is private ruimte. Daar kunnen wij als overheid dus geen maatregelen treffen. Dat betekent dat de hulp van inwoners, ondernemers en organisaties nodig is om onze regio klimaatbestendiger te maken, zodat we ook in de toekomst onze voeten droog en ons water schoon houden. Dus draag bij en maak nu gebruik van stimuleringsregeling van Hollandse Delta. Deze regeling heeft een looptijd van 4 jaar.

 

De procedure

Het verkrijgen van stimuleringsbijdrage bestaat uit twee fases:

1. Vooraf: u dient uw projectaanvraag in met het Aanvraagformulier Stimuleringsregeling Ruimtelijke adaptatie. U voorziet de aanvraag van een projectbegroting met onderbouwing en offertes. Desgewenst kunt u ook een voorschot aanvragen. Als uw aanvraag wordt toegekend, ontvangt u van ons uiterlijk binnen 6 weken een toekenningsbeschikking. Waarna wij gelijk het eventuele voorschot uitbetalen.

2. Achteraf: U dient een vaststellingsaanvraag in, voorzien van betalingsbewijzen van alle gemaakte kosten en andere bewijsstukken. Daarmee stellen wij de hoogte van de uit te betalen stimuleringsbijdrage definitief vast en betalen het (resterende) bedrag uit.

De Stimuleringsregeling Ruimtelijke adaptatie Hollandse Delta, inclusief de hierboven genoemde aanvraagformulieren, staan op de website van Hollandse Delta. U kunt deze hier vinden.

Basisvoorwaarden voor het indienen van een aanvraag:

a. Het project wordt uitgevoerd binnen het gebied van Hollandse Delta.

b. Het project voldoet aan geldende wet- en regelgeving of beleid.

c. Aan het project ligt een realistische en sluitende projectbegroting ten grondslag met onderbouwing en offertes.

 

Toelichting per artikel

Artikel 1: Definities en begripsbepalingen

Dit artikel bevat definities en de uitleg van termen die in de Stimuleringsregeling zijn gebruikt.

Artikel 2: Het doel van deze regeling

Alleen een goed watersysteem volstaat niet om klimaatproblemen te ondervangen; ook aanpassingen aan gebouwen, tuinen en terreinen zijn nodig. Daarom is de inzet van bedrijven, bewoners en organisaties onmisbaar bij het klimaatbestendig maken van de regio Hollandse Delta. Met deze stimuleringsregeling willen wij bewoners(collectieven), ondernemers en organisaties financieel ondersteunen bij het treffen van klimaatbestendige maatregelen.

In dit artikel is vastgelegd dat subsidie kan worden verstrekt voor activiteiten die naar het oordeel van het college duidelijk verband houden met de taken van het waterschap als genoemd in het waterschapsreglement, en geheel of grotendeels gerealiseerd worden binnen of in het belang zijn voor het beheersgebied van het waterschap, en passen binnen het beleid van het waterschap.

Klimaatbestendige maatregelen waarvoor subsidie kan worden verstrekt zijn te vinden in de inspiratiegids ‘Aan de slag met Klimaatadaptatie’.

Artikel 3: Het beschikbare geldpotje

Per jaar is een maximaal bedrag beschikbaar voor deze stimuleringsregeling. In totaal bevat het 'potje' dat Hollandse Delta in 2020 beschikbaar heeft € 50.000,00.

Artikel 4: Welke kosten in aanmerking komen voor de regeling (en welke niet)

In principe komen alle soorten kosten die u gaat maken om uw project te realiseren, in aanmerking voor de regeling (uiteraard op voorwaarde dat ze bijdragen aan de doelstelling van de regeling). U kunt dus zowel planvormings-, voorbereidings- en/of uitvoeringskosten opvoeren op de begroting, maar ook arbeidskosten.

Kosten, die betrekking hebben op niet-klimaatadaptieve maatregelen zonder watercomponent, komen niet voor vergoeding in aanmerking. In het algemene deel van deze toelichting wordt uitgelegd wat klimaatadaptieve maatregelen met een watercomponent precies zijn.

Een korte toelichting op deze kostensoorten:

- Planvorming: alles wat nodig is voor het maken van een ontwerp (zoals arbeidskosten en materiaalkosten voor de verkenning, het ontwerp, overleg met omgeving en belanghebbenden).

- Voorbereiding: alles wat nodig is om te komen tot uitvoering van een maatregel of project (zoals arbeidskosten en materiaalkosten voor het opstellen van een bestek, opstellen van offertes voor de uitvoering, communicatie met de omgeving en belanghebbenden (zoals voorlichting en educatie), aanbesteding en opdrachtverstrekking).

- Uitvoering: het realiseren van het project, het aansturen en begeleiden van de uitvoering, het uitvoeren van een opleveringscontrole en de communicatie met belanghebbenden, technische en andere voorzieningen, materiaalkosten, arbeidskosten).

- Arbeidskosten worden vergoed tot een maximum van € 90,- per uur (inclusief btw).

Kosten die niet onder de regeling vallen, zijn activiteiten/werkzaamheden die van overheidswege zijn opgelegd. Denk aan:

- kosten die worden gemaakt om aan wettelijke regels te voldoen (bijv. Bouwbesluit, gemeentelijke bouwverordening, hemelwaterverordening, Activiteitenbesluit, of Algemene regels bij de Keur van Hollandse Delta);

- kosten die worden gemaakt om een vergunning te verkrijgen (bijv. compensatie waterberging bij de toename van verhard oppervlak of het dempen van een sloot).

Artikel 5 Waarom deze stimuleringsbijdrage

Hollandse Delta wil ruimtelijke adaptieve initiatieven stimuleren; initiatiefnemers krijgen van ons een financieel steuntje in de rug. Om zoveel mogelijk initiatieven te kunnen ondersteunen hebben wij de bijdrage per project gemaximaliseerd. De bijdrage is zodanig 'gestaffeld', dat kleinere projecten in verhouding meer steun krijgen. Dat maakt de regeling toegankelijk voor iedereen.

Artikel 6 Hoe u de aanvraag indient

Een aanvraag voor een stimuleringsbijdrage doet u met het daarvoor bestemde aanvraagformulier, te vinden op de website van Hollandse Delta. Vul het volledig in, voeg de benodigde bijlagen bij en onderteken het. U kunt het per post (Handelsweg 100, 2988 DC Ridderkerk) of e-mail (stimuleringsregeling@wshd.nl) aan het waterschap Hollandse Delta sturen.

Iedereen kan een aanvraag voor een stimuleringsbijdrage indienen (bewoners, verenigingen, organisaties, bedrijven etc.), behalve andere overheidspartijen. Andere overheidspartijen zijn uitgezonderd omdat van hen verwacht mag worden dat zij het goede voorbeeld stellen bij de uitvoering van hun taken en zelf – binnen hun taakstelling en verantwoordelijkheden – de nodige maatregelen treffen die bijdragen aan het klimaatbestendig maken van de regio.

Fasering

Als u uw project gefaseerd wilt uitvoeren - bijvoorbeeld eerst de planvormingsfase en daarna de uitvoeringsfase - staat het u vrij om voor elke fase apart een aanvraag voor een stimuleringsbijdrage in te dienen. Houdt u er dan rekening mee dat de bedragen van de verschillende fasen bij elkaar opgeteld niet boven de gestelde maxima (zie artikel 5) uit mogen komen. Voor deze stimuleringsregeling betreffen de fases dus gezamenlijk één project.

Wel of geen functionele eenheid?

Dat geldt ook voor projecten die deel uitmaken van een zogeheten ‘functionele eenheid’. Onder een functionele eenheid verstaan we hier:

- een ruimtelijk ontwikkelingsplan dat ontwikkeld wordt door één partij (bijvoorbeeld bij herstructurering of nieuwbouw van wijk, buurt, straat);

- een aaneengesloten complex van gebouwen of percelen, dat in eigendom/beheer is van één partij, bijvoorbeeld een woningbouwcorporatie of een vastgoedexploitant.

Initiatiefnemers die deel uitmaken van zo'n functionele eenheid mogen voor ieder project een afzonderlijke aanvraag voor een stimuleringsbijdrage indienen, maar bij elkaar opgeteld mogen de projecten die samen een functionele eenheid vormen, de gestelde maxima (zie artikel 5) niet overschrijden.

Betreft het project echter een aaneengesloten complex van gebouwen of percelen (bijvoorbeeld een huizenblok of een straat met huizen), waar elk gebouw/perceel een andere eigenaar heeft, beschouwen we het niet als functionele eenheid. Hier kan elk project individueel in aanmerking komen voor een stimuleringsbijdrage. Bijvoorbeeld: een bewonerscollectief waarvan elke bewoner een stimuleringsbijdrage voor het eigen waterbergende of groene dak aanvraagt. Voorwaarde is wel dat iedereen zelf een eigen aanvraag indient.

Artikel 7 Als u een voorschot aan wilt vragen

Vooruitlopend op de vaststelling van de stimuleringsbijdrage kunnen wij u een voorschot verlenen (maximaal 50%). Uiteraard op voorwaarde dat redelijkerwijs te verwachten is dat wij uw aanvraag daadwerkelijk goedkeuren. Het kan zijn dat u eerst aan bepaalde voorwaarden moet voldoen om een voorschot te ontvangen. De beslissing om een voorschot te verlenen valt onder de Algemene wet bestuursrecht (Awb).

In artikel 7 lid 4 sub d is vastgelegd dat het project door de aanvrager zelf moet worden uitgevoerd. Initiatieven waarbij bedrijven producten (bijvoorbeeld regentonnen) verkopen aan particulieren die voor het betreffende product vervolgens subsidie aanvragen bij Hollandse Delta, komen dus niet voor subsidie in aanmerking.

 

Artikel 8 Vaststelling stimuleringsbijdrage: hoe stellen we vast wat u krijgt uitgekeerd?

De stimuleringsbijdrage wordt betaald op basis van de kosten die u werkelijk gemaakt heeft voor uw project. Daarom dient u na de realisering van de werkzaamheden een verzoek tot vaststelling van de stimuleringsbijdrage in bij Hollandse Delta. Daarvoor gebruikt u het aanvraagformulier Vaststelling Stimuleringsbijdrage, te vinden op de website van Hollandse Delta. Vul het volledig in en voorzie het van de gevraagde bewijsstukken, zoals een activiteitenverslag, een financieel verslag (incl. facturen) en beeldmateriaal van de situatie voor en na uitvoering van het project. Onderteken het formulier en stuur het inclusief alle bijlagen per post (Handelsweg 100, 2988 DC Ridderkerk) of e-mail (stimuleringsregeling@wshd.nl) aan het waterschap Hollandse Delta.

Uw verslag wordt door Hollandse Delta beoordeeld en na de definitieve vaststelling van het bedrag volgt de uitbetaling op het door u aangegeven rekeningnummer. Uiteraard wordt een eventueel voorschot hierin verrekend.

Om te voorkomen dat meerkosten in een project tot overschrijding van het stimuleringsplafond leiden, is bepaald dat het vastgestelde bedrag nooit hoger kan zijn dan het toegekende bedrag.

Artikel 9 Weigeringsgronden

U moet de aanvraag hebben ingediend voordat u start met de uitvoering van het project. Daar is echter wel een uitzondering op. Het kan bijvoorbeeld zijn dat uw project in eerste instantie geen klimaatbestendige maatregelen bevatte, maar dat u gedurende de uitvoering besloot dat het project goede mogelijkheden bood om zulke maatregelen te treffen. In zo'n situatie kunt u alsnog een aanvraag doen, op voorwaarde dat u nog even wacht met de uitvoering van de klimaatadaptieve elementen in uw project.

Hollandse Delta wil voorkomen dat aanvragen voor stimuleringsbijdragen worden ingediend voor projecten die 6 maanden of later na toekenning starten. Bijvoorbeeld: een aanvraag in 2019 voor een stimuleringsbijdrage voor een project dat pas in 2021 wordt uitgevoerd, wordt niet gehonoreerd.

Aanvragen die in strijd zijn met wet- en regelgeving, of aanvragen voor stimuleringsbijdragen voor de uitvoering van klimaatbestendige maatregelen die behoren tot de reguliere projecten of werkzaamheden van de aanvrager, worden niet gehonoreerd.

U kunt niet meerdere aanvragen doen voor één project, tenzij er sprake is van een gefaseerde uitvoering van het project (zie artikel 7).

Artikel 10 Intrekking en wijziging niet vastgestelde stimuleringsbijdrage; terugvordering voorschot

Hollandse Delta is bevoegd om de verlening in te trekken indien u uiterlijk 6 maanden na de verlening nog niet bent begonnen met de uitvoering. Een eventueel voorschot wordt dan teruggevorderd.

Artikel 11 Als u activiteiten niet verricht of anderszins niet aan de verplichting voldoet

Wordt een activiteit uit uw project niet of slechts gedeeltelijk uitgevoerd? Dan bent u als aanvrager volgens de Algemene subsidieverordening verplicht om Hollandse Delta als subsidieverlener zo spoedig mogelijk te informeren. Ook als u verwacht dat u niet kan voldaan aan opgelegde verplichtingen, moet u dit direct aan ons melden.

Artikel 12 De geldigheidsduur van de regeling

De Stimuleringsregeling Ruimtelijke adaptatie Hollandse Delta treedt op 1 april 2019 in werking. Vanaf die datum kunnen aanvragen worden ingediend. De regeling eindigt op 31 december 2022. Aanvragen tot het verlenen van een stimuleringsbijdrage kunnen uiterlijk tot die datum worden ingediend. Per jaar stellen wij een maximaal bedrag voor deze regeling beschikbaar.

Als aanvrager moet u binnen 6 weken na afronding van uw project een verzoek tot definitieve vaststelling van de stimuleringsbijdrage bij Hollandse Delta indienen. Is de start van de uitvoering van uw project eind van een kalenderjaar gepland? Dan geldt – met inachtneming van de termijn van 6 weken – dat uw vaststellingsaanvraag uiterlijk op 1 november van dat jaar bij Hollandse Delta binnen moet zijn.

Artikel 13 Intrekking Beleidsregel subsidieverstrekking incidentele gevallen

Op het moment van inwerkingtreding van deze regeling wordt de Beleidsregel subsidieverstrekking incidentele gevallen, vastgesteld op 23 december 2008, ingetrokken.

Aldus, gewijzigd, vastgesteld in de vergadering van het college op 17 december 2019.

secretaris-directeur, drs. H.C. Jongmans MPM

dijkgraaf, G.J. Doornbos

 

Toelichting behorende bij de Stimuleringsregeling Ruimtelijke adaptatie Hollandse Delta

Help onze regio klimaatbestendiger te maken

Wateroverlast door hoosbuien is een groeiend probleem in het stedelijk gebied, ook in het beheergebied van Hollandse Delta. Het is een van de gevolgen van de klimaatveranderingen. De overheid kan deze gevolgen niet allemaal alleen verhelpen, daar zijn bewoners, bedrijven en organisaties ook bij nodig. Samen kunnen we er voor zorgen dat wijken klimaatbestendiger worden. Meer groen en minder tegels, waterbergende of groene daken en regenwateropvang maken uw omgeving een betere 'spons' voor een plotseling teveel aan water. Wilt u daar met uw tuin, terrein, dak of straat aan bijdragen, dan betaalt Hollandse Delta mee. Vraag een bijdrage uit de Stimuleringsregeling Ruimtelijke adaptatie Hollandse Delta aan.

Ook in onze regio merken we dat het klimaat verandert. Extreme weersomstandigheden als hoosbuien en hittegolven komen steeds vaker voor. Daar is de bebouwde omgeving in veel gevallen niet goed op berekend, met als gevolg wateroverlast of juist een uitgedroogde bodem. Hierdoor neemt de kans op schade en andere ongewenste gevolgen toe. Bij droogte bijvoorbeeld klinkt de bodem te veel in, waardoor gebouwen, wegen en dijken schade op kunnen lopen. Bij hevige buien raakt de riolering overbelast met als gevolg wateroverlast op straat, kans op schade aan bebouwing en vervuild water in de sloot of gracht.

Ook u kunt bijdragen aan een klimaatbestendige inrichting van uw omgeving

Hollandse Delta doet er samen met andere lokale overheden alles aan om deze problemen zo veel mogelijk te voorkomen. Toch is dat niet voldoende. De ruimte voor het opvangen en tijdelijk vasthouden van regenwater is schaars. Zeker in de dichtbebouwde dorpskernen en steden. Om in de toekomst droge voeten te houden is de hulp van bewoners, bedrijven en organisaties nodig. Ook u kunt veel doen. Denk aan maatregelen bij de (her)inrichting van: uw bedrijfsterrein, de buitenruimte van uw wooncomplex, uw dak, uw tuin of schoolplein. Zo zorgt u dat uw omgeving een fijn plek blijft om in te wonen en werken.

Hollandse Delta betaalt mee

Als inwoner, stichting of vereniging, organisatie of onderneming in ons gebied bent u van harte uitgenodigd om mee te doen. Heeft u een goed idee om uw buurt, wijk, straat, gebouw of perceel klimaatbestendiger te maken, dan helpt Hollandse Delta u graag op weg. U kunt hiervoor een beroep doen op de Stimuleringsregeling Ruimtelijke adaptatie Hollandse Delta. Deze stimuleringsbijdrage is bedoeld voor klimaatadaptieve maatregelen met een watercomponent zoals:

• het aanleggen van waterdoorlatende terreinverharding, zodat regenwater gemakkelijker en beter verspreid in de bodem sijpelt;

• het ontharden van tuinen (meer groen en minder tegels);

• de aanleg van waterbergende of groene daken, waardoor het water niet meteen het riool instroomt en er veel minder kans is op overbelasting van het afvoersysteem;

• het afkoppelen van daken en terreinen van de riolering en het aansluiten op specifiek daarvoor aangelegde wateropvangvoorzieningen, van waaruit het water langzaam wegsijpelt. (bijvoorbeeld infiltratievoorzieningen);

• het aanleggen van klimaatadaptieve (school)pleinen;

• het plaatsen van regentonnen.

Klimaatbestendige maatregelen hebben veel voordelen

Klimaatbestendige maatregelen hebben veel voordelen. Niet alleen helpen ze om nu en in de toekomst schade door droogte of wateroverlast te voorkomen, ze dragen ook bij aan de leefbaarheid. Een groene en blauwe omgeving is aantrekkelijker en gezonder om in te wonen en werken. Als alle huis- en grondeigenaren meehelpen met het treffen van deze klimaatadaptieve maatregelen, hoeft er minder regenwater afgevoerd en gezuiverd te worden. Waardoor er in de toekomst minder dure investeringen nodig zijn voor grote gemalen of waterbergingen.

Dien uw project of maatregel in!

Het merendeel van het verharde oppervlakte in ons gebied is private ruimte. Daar kunnen wij als overheid dus geen maatregelen treffen. Dat betekent dat de hulp van inwoners, ondernemers en organisaties nodig is om onze regio klimaatbestendiger te maken, zodat we ook in de toekomst onze voeten droog en ons water schoon houden. Dus draag bij en maak nu gebruik van stimuleringsregeling van Hollandse Delta. Deze regeling heeft een looptijd van 4 jaar.

De procedure

Het verkrijgen van stimuleringsbijdrage bestaat uit twee fases:

1. Vooraf: u dient uw projectaanvraag in met het Aanvraagformulier Stimuleringsregeling Ruimtelijke adaptatie. U voorziet de aanvraag van een projectbegroting met onderbouwing en offertes. Desgewenst kunt u ook een voorschot aanvragen. Als uw aanvraag wordt toegekend, ontvangt u van ons uiterlijk binnen 6 weken een toekenningsbeschikking. Waarna wij gelijk het eventuele voorschot uitbetalen.

2. Achteraf: U dient een vaststellingsaanvraag in, voorzien van betalingsbewijzen van alle gemaakte kosten en andere bewijsstukken. Daarmee stellen wij de hoogte van de uit te betalen stimuleringsbijdrage definitief vast en betalen het (resterende) bedrag uit.

De Stimuleringsregeling Ruimtelijke adaptatie Hollandse Delta, inclusief de hierboven genoemde aanvraagformulieren, staan op de website van Hollandse Delta. U kunt deze hier vinden.

Basisvoorwaarden voor het indienen van een aanvraag:

a. Het project wordt uitgevoerd binnen het gebied van Hollandse Delta.

b. Het project voldoet aan geldende wet- en regelgeving of beleid.

c. Aan het project ligt een realistische en sluitende projectbegroting ten grondslag met onderbouwing en offertes.

Toelichting per artikel

Artikel 1: Definities en begripsbepalingen

Dit artikel bevat definities en de uitleg van termen die in de Stimuleringsregeling zijn gebruikt.

Artikel 2: Het doel van deze regeling

Alleen een goed watersysteem volstaat niet om klimaatproblemen te ondervangen; ook aanpassingen aan gebouwen, tuinen en terreinen zijn nodig. Daarom is de inzet van bedrijven, bewoners en organisaties onmisbaar bij het klimaatbestendig maken van de regio Hollandse Delta. Met deze stimuleringsregeling willen wij bewoners(collectieven), ondernemers en organisaties financieel ondersteunen bij het treffen van klimaatbestendige maatregelen.

In dit artikel is vastgelegd dat subsidie kan worden verstrekt voor activiteiten die naar het oordeel van het college duidelijk verband houden met de taken van het waterschap als genoemd in het waterschapsreglement, en geheel of grotendeels gerealiseerd worden binnen of in het belang zijn voor het beheersgebied van het waterschap, en passen binnen het beleid van het waterschap.

Klimaatbestendige maatregelen waarvoor subsidie kan worden verstrekt zijn te vinden in de inspiratiegids ‘Aan de slag met Klimaatadaptatie’.

Artikel 3: Het beschikbare geldpotje

Per jaar is een maximaal bedrag beschikbaar voor deze stimuleringsregeling. In totaal bevat het 'potje' dat Hollandse Delta in 2020 beschikbaar heeft € 50.000,00.

Artikel 4: Welke kosten in aanmerking komen voor de regeling (en welke niet)

In principe komen alle soorten kosten die u gaat maken om uw project te realiseren, in aanmerking voor de regeling (uiteraard op voorwaarde dat ze bijdragen aan de doelstelling van de regeling). U kunt dus zowel planvormings-, voorbereidings- en/of uitvoeringskosten opvoeren op de begroting, maar ook arbeidskosten.

Kosten, die betrekking hebben op niet-klimaatadaptieve maatregelen zonder watercomponent, komen niet voor vergoeding in aanmerking. In het algemene deel van deze toelichting wordt uitgelegd wat klimaatadaptieve maatregelen met een watercomponent precies zijn.

Een korte toelichting op deze kostensoorten:

- Planvorming: alles wat nodig is voor het maken van een ontwerp (zoals arbeidskosten en materiaalkosten voor de verkenning, het ontwerp, overleg met omgeving en belanghebbenden).

- Voorbereiding: alles wat nodig is om te komen tot uitvoering van een maatregel of project (zoals arbeidskosten en materiaalkosten voor het opstellen van een bestek, opstellen van offertes voor de uitvoering, communicatie met de omgeving en belanghebbenden (zoals voorlichting en educatie), aanbesteding en opdrachtverstrekking).

- Uitvoering: het realiseren van het project, het aansturen en begeleiden van de uitvoering, het uitvoeren van een opleveringscontrole en de communicatie met belanghebbenden, technische en andere voorzieningen, materiaalkosten, arbeidskosten).

- Arbeidskosten worden vergoed tot een maximum van € 90,- per uur (inclusief btw).

Kosten die niet onder de regeling vallen, zijn activiteiten/werkzaamheden die van overheidswege zijn opgelegd. Denk aan:

- kosten die worden gemaakt om aan wettelijke regels te voldoen (bijv. Bouwbesluit, gemeentelijke bouwverordening, hemelwaterverordening, Activiteitenbesluit, of Algemene regels bij de Keur van Hollandse Delta);

- kosten die worden gemaakt om een vergunning te verkrijgen (bijv. compensatie waterberging bij de toename van verhard oppervlak of het dempen van een sloot).

Artikel 5 Waarom deze stimuleringsbijdrage

Hollandse Delta wil ruimtelijke adaptieve initiatieven stimuleren; initiatiefnemers krijgen van ons een financieel steuntje in de rug. Om zoveel mogelijk initiatieven te kunnen ondersteunen hebben wij de bijdrage per project gemaximaliseerd. De bijdrage is zodanig 'gestaffeld', dat kleinere projecten in verhouding meer steun krijgen. Dat maakt de regeling toegankelijk voor iedereen.

Artikel 6 Hoe u de aanvraag indient

Een aanvraag voor een stimuleringsbijdrage doet u met het daarvoor bestemde aanvraagformulier, te vinden op de website van Hollandse Delta. Vul het volledig in, voeg de benodigde bijlagen bij en onderteken het. U kunt het per post (Handelsweg 100, 2988 DC Ridderkerk) of e-mail (stimuleringsregeling@wshd.nl) aan het waterschap Hollandse Delta sturen.

Iedereen kan een aanvraag voor een stimuleringsbijdrage indienen (bewoners, verenigingen, organisaties, bedrijven etc.), behalve andere overheidspartijen. Andere overheidspartijen zijn uitgezonderd omdat van hen verwacht mag worden dat zij het goede voorbeeld stellen bij de uitvoering van hun taken en zelf – binnen hun taakstelling en verantwoordelijkheden – de nodige maatregelen treffen die bijdragen aan het klimaatbestendig maken van de regio.

Fasering

Als u uw project gefaseerd wilt uitvoeren - bijvoorbeeld eerst de planvormingsfase en daarna de uitvoeringsfase - staat het u vrij om voor elke fase apart een aanvraag voor een stimuleringsbijdrage in te dienen. Houdt u er dan rekening mee dat de bedragen van de verschillende fasen bij elkaar opgeteld niet boven de gestelde maxima (zie artikel 5) uit mogen komen. Voor deze stimuleringsregeling betreffen de fases dus gezamenlijk één project.

Wel of geen functionele eenheid?

Dat geldt ook voor projecten die deel uitmaken van een zogeheten ‘functionele eenheid’. Onder een functionele eenheid verstaan we hier:

- een ruimtelijk ontwikkelingsplan dat ontwikkeld wordt door één partij (bijvoorbeeld bij herstructurering of nieuwbouw van wijk, buurt, straat);

- een aaneengesloten complex van gebouwen of percelen, dat in eigendom/beheer is van één partij, bijvoorbeeld een woningbouwcorporatie of een vastgoedexploitant.

Initiatiefnemers die deel uitmaken van zo'n functionele eenheid mogen voor ieder project een afzonderlijke aanvraag voor een stimuleringsbijdrage indienen, maar bij elkaar opgeteld mogen de projecten die samen een functionele eenheid vormen, de gestelde maxima (zie artikel 5) niet overschrijden.

Betreft het project echter een aaneengesloten complex van gebouwen of percelen (bijvoorbeeld een huizenblok of een straat met huizen), waar elk gebouw/perceel een andere eigenaar heeft, beschouwen we het niet als functionele eenheid. Hier kan elk project individueel in aanmerking komen voor een stimuleringsbijdrage. Bijvoorbeeld: een bewonerscollectief waarvan elke bewoner een stimuleringsbijdrage voor het eigen waterbergende of groene dak aanvraagt. Voorwaarde is wel dat iedereen zelf een eigen aanvraag indient.

Artikel 7 Als u een voorschot aan wilt vragen

Vooruitlopend op de vaststelling van de stimuleringsbijdrage kunnen wij u een voorschot verlenen (maximaal 50%). Uiteraard op voorwaarde dat redelijkerwijs te verwachten is dat wij uw aanvraag daadwerkelijk goedkeuren. Het kan zijn dat u eerst aan bepaalde voorwaarden moet voldoen om een voorschot te ontvangen. De beslissing om een voorschot te verlenen valt onder de Algemene wet bestuursrecht (Awb).

In artikel 7 lid 4 sub d is vastgelegd dat het project door de aanvrager zelf moet worden uitgevoerd. Initiatieven waarbij bedrijven producten (bijvoorbeeld regentonnen) verkopen aan particulieren die voor het betreffende product vervolgens subsidie aanvragen bij Hollandse Delta, komen dus niet voor subsidie in aanmerking.

Artikel 8 Vaststelling stimuleringsbijdrage: hoe stellen we vast wat u krijgt uitgekeerd?

De stimuleringsbijdrage wordt betaald op basis van de kosten die u werkelijk gemaakt heeft voor uw project. Daarom dient u na de realisering van de werkzaamheden een verzoek tot vaststelling van de stimuleringsbijdrage in bij Hollandse Delta. Daarvoor gebruikt u het aanvraagformulier Vaststelling Stimuleringsbijdrage, te vinden op de website van Hollandse Delta. Vul het volledig in en voorzie het van de gevraagde bewijsstukken, zoals een activiteitenverslag, een financieel verslag (incl. facturen) en beeldmateriaal van de situatie voor en na uitvoering van het project. Onderteken het formulier en stuur het inclusief alle bijlagen per post (Handelsweg 100, 2988 DC Ridderkerk) of e-mail (stimuleringsregeling@wshd.nl) aan het waterschap Hollandse Delta.

Uw verslag wordt door Hollandse Delta beoordeeld en na de definitieve vaststelling van het bedrag volgt de uitbetaling op het door u aangegeven rekeningnummer. Uiteraard wordt een eventueel voorschot hierin verrekend.

Om te voorkomen dat meerkosten in een project tot overschrijding van het stimuleringsplafond leiden, is bepaald dat het vastgestelde bedrag nooit hoger kan zijn dan het toegekende bedrag.

Artikel 9 Weigeringsgronden

U moet de aanvraag hebben ingediend voordat u start met de uitvoering van het project. Daar is echter wel een uitzondering op. Het kan bijvoorbeeld zijn dat uw project in eerste instantie geen klimaatbestendige maatregelen bevatte, maar dat u gedurende de uitvoering besloot dat het project goede mogelijkheden bood om zulke maatregelen te treffen. In zo'n situatie kunt u alsnog een aanvraag doen, op voorwaarde dat u nog even wacht met de uitvoering van de klimaatadaptieve elementen in uw project.

Hollandse Delta wil voorkomen dat aanvragen voor stimuleringsbijdragen worden ingediend voor projecten die 6 maanden of later na toekenning starten. Bijvoorbeeld: een aanvraag in 2019 voor een stimuleringsbijdrage voor een project dat pas in 2021 wordt uitgevoerd, wordt niet gehonoreerd.

Aanvragen die in strijd zijn met wet- en regelgeving, of aanvragen voor stimuleringsbijdragen voor de uitvoering van klimaatbestendige maatregelen die behoren tot de reguliere projecten of werkzaamheden van de aanvrager, worden niet gehonoreerd.

U kunt niet meerdere aanvragen doen voor één project, tenzij er sprake is van een gefaseerde uitvoering van het project (zie artikel 7).

Artikel 10 Intrekking en wijziging niet vastgestelde stimuleringsbijdrage; terugvordering voorschot

Hollandse Delta is bevoegd om de verlening in te trekken indien u uiterlijk 6 maanden na de verlening nog niet bent begonnen met de uitvoering. Een eventueel voorschot wordt dan teruggevorderd.

Artikel 11 Als u activiteiten niet verricht of anderszins niet aan de verplichting voldoet

Wordt een activiteit uit uw project niet of slechts gedeeltelijk uitgevoerd? Dan bent u als aanvrager volgens de Algemene subsidieverordening verplicht om Hollandse Delta als subsidieverlener zo spoedig mogelijk te informeren. Ook als u verwacht dat u niet kan voldaan aan opgelegde verplichtingen, moet u dit direct aan ons melden.

Artikel 12 De geldigheidsduur van de regeling

De Stimuleringsregeling Ruimtelijke adaptatie Hollandse Delta treedt op 1 april 2019 in werking. Vanaf die datum kunnen aanvragen worden ingediend. De regeling eindigt op 31 december 2022. Aanvragen tot het verlenen van een stimuleringsbijdrage kunnen uiterlijk tot die datum worden ingediend. Per jaar stellen wij een maximaal bedrag voor deze regeling beschikbaar.

Als aanvrager moet u binnen 6 weken na afronding van uw project een verzoek tot definitieve vaststelling van de stimuleringsbijdrage bij Hollandse Delta indienen. Is de start van de uitvoering van uw project eind van een kalenderjaar gepland? Dan geldt – met inachtneming van de termijn van 6 weken – dat uw vaststellingsaanvraag uiterlijk op 1 november van dat jaar bij Hollandse Delta binnen moet zijn.

 

Algemeen

Algemene subsidieverordening waterschap Hollandse Delta 2009

De Algemene subsidieverordening waterschap Hollandse Delta 2009 is de juridische basis voor deze stimuleringsregeling. Deze verordening biedt Hollandse Delta de mogelijkheid om stimuleringsbijdragen of subsidies te verstrekken voor ondersteuning van activiteiten die een positieve bijdrage leveren aan het door Hollandse Delta gevoerde beleid met betrekking tot de aan Hollandse Delta opgedragen taken op het gebied van de zorg voor het watersysteem en de zorg voor de zuivering van stedelijk afvalwater.

In de Algemene subsidieverordening en in de Algemene wet bestuursrecht staan regels die voor alle door Hollandse Delta te verstrekken stimuleringsbijdragen of subsidies gelden. In de Algemene subsidieverordening zijn voorts verplichtingen opgenomen voor de ontvangers van stimuleringsbijdragen, zoals het bijhouden van de uitgaven en het overleggen van gegevens die van belang kunnen zijn voor wijziging, intrekking of vaststelling van de stimuleringsbijdrage. De Algemene subsidieverordening biedt Hollandse Delta ook de mogelijkheid om in de beschikking van de stimuleringsbijdrage andere verplichtingen op te leggen die bijdragen aan het doel van de stimuleringsbijdrage.

Voordat Hollandse Delta daadwerkelijk kan besluiten tot verlening van een subsidie of een stimuleringsbijdrage, moet Hollandse Delta daarvoor eerst een specifieke subsidie- of stimuleringsregeling vaststellen.

De Stimuleringsregeling Ruimtelijke adaptatie Hollandse Delta is zo'n specifieke regeling. Alle bepalingen van de Algemene subsidieverordening zijn van toepassing, tenzij de Stimuleringsregeling Ruimtelijke adaptatie Hollandse Delta anders bepaalt. De stimuleringsregeling kan bovenop de Algemene subsidieverordening aanvullende regels stellen. Dan is dit vermeld in deze stimuleringsregeling.

 

Naar boven