Projectplan Waterwet ‘Buurserbeek; traject Watermolen-Mentinksweg’

Op 3 december 2019 is door het college van dijkgraaf en heemraden van het Waterschap Rijn en IJssel besloten het projectplan als bedoeld in artikel 5.4 van de Waterwet voor het project ‘Buurserbeek; traject Watermolen-Mentinksweg’ vast te stellen en het project uit te voeren in overeenstemming met het bepaalde in dit plan.

Het projectplan voorziet in maatregelen voor de Buurserbeek en haar directe omgeving die gericht zijn op het verbeteren van de waterkwaliteit en de ecologische kwaliteit (KRW doelen) en op het klimaat robuuster maken van de beek door vermindering van afvoerpieken, tragere afvoer en langer vasthouden van water in de zandgronden langs de beek. Deze maatregelen zijn in nauwe samenwerking tussen o.m. Landgoed ’t Lankheet, de provincie Overijssel en Waterschap Rijn en IJssel uitgewerkt.

De uit te voeren watermaatregelen betreffen:

 • 1.

  verondiepen Buurserbeek en doorstroomprofiel verkleinen

 • 2.

  waar mogelijk kades verwijderen en winterbed vergroten

 • 3.

  bestaande overlaten verwijderen of aanpassen t.b.v. vispasseerbaarheid

 • 4.

  het beektracé aanpassen en enkele oude meanders herstellen en aansluiten

 • 5.

  aanleg van historische vloeivelden op Landgoed ’t Lankheet i.c.m. tijdelijke waterberging

 • 6.

  verbeteren recreatieve verbindingen en bereikbaarheid van de beek voor beheer en onderhoud.

 

Het projectplan Waterwet ‘Buurserbeek; traject Watermolen-Mentinksweg’ en de bijbehorende stukken zijn te raadplegen op de websites:

- http://www.wrij.nl/thema/actueel/bekendmakingen;

- https://zoek.officielebekendmakingen.nl/zoeken/waterschapsblad

De stukken zijn ook als “externe bijlage” te downloaden aan de linkerzijde van deze pagina in dit Waterschapsblad.

 

Op het ontwerp-projectplan zijn vijf zienswijzen ingediend. Het projectplan is ten opzichte van het ontwerp gewijzigd vastgesteld.

 

Beroep

Tegen dit projectplan kan gedurende zes weken na de datum van deze publicatie beroep worden ingesteld bij de rechtbank Gelderland, Afdeling Bestuursrecht, postbus 9030, 6800 EM Arnhem. Het instellen van beroep bij de rechtbank tegen het definitief vastgestelde projectplan Waterwet is in beginsel alleen mogelijk voor degenen die in de ontwerpfase een zienswijze hebben ingediend en degenen die redelijkerwijs niet verweten kunnen worden tegen het ontwerpbesluit geen zienswijze naar voren te hebben gebracht.

Het behandelen van het beroep brengt kosten met zich mee (griffierecht). Het beroepschrift moet ondertekend zijn en ten minste bevatten: naam en adres, datum, een omschrijving van het besluit waartegen het beroep is gericht, en de gronden van het beroep. U kunt ook digitaal beroep instellen bij de rechtbank Gelderland via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht Daarvoor moet u beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

 

Voorlopige voorziening

Ondanks het beroep treedt het besluit in werking. Om dit te verhinderen kan, indien beroep wordt ingesteld, ook een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening worden gedaan bij de Voorzieningenrechter van de rechtbank Gelderland, Afdeling Bestuursrecht, postbus 9030, 6800 EM Arnhem. U kunt ook digitaal een voorlopige voorziening aanvragen bij de rechtbank Gelderland via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden. Ook de behandeling van dit verzoek brengt kosten met zich mee (griffierecht).

 

Op het projectplan Waterwet is hoofdstuk 1, afdeling 2 van de Crisis- en Herstelwet van toepassing. Dit betekent onder meer dat alle beroepsgronden in het beroepschrift dienen te worden opgenomen. Na afloop van de beroepstermijn kunnen de beroepsgronden niet meer worden aangevuld. Het indienen van een “pro forma” beroepschrift is dus niet mogelijk.

 

Meer informatie

Voor meer informatie over het projectplan Waterwet ‘Buurserbeek; traject Watermolen-Mentinksweg’ kunt u terecht bij de projectleider de heer R. Stapelbroek, telefoonnummer 0314-369582 of per email r.stapelbroek@wrij.nl. De projectleider kan uw vragen beantwoorden en het plan met u doornemen.

 

Naar boven