Waterschapsblad van Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Hoogheemraadschap De Stichtse RijnlandenWaterschapsblad 2019, 12935Plannen | overigHoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden - Vaststelling projectplan NNN-gebieden Lange Weide

 

Het college van dijkgraaf en hoogheemraden van het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden maakt bekend dat zij op 6 juli 2019 het projectplan ‘NNN-gebieden Lange Weide’ heeft vastgesteld. Het projectplan is digitaal te raadplegen via de website https://www.hdsr.nl/vast/zoeken/@76262/ontwerp-projectplan/ 

Het ontwerp-projectplan heeft ter inzage gelegen van 11 juli t/m 5 september 2018. Tijdens deze inspraakperiode zijn bij het waterschap geen zienswijzen ingediend.

Beroep na vaststelling 

De belanghebbende die een zienswijze heeft ingediend op het ontwerp-projectplan, of de belanghebbende die redelijkerwijs geen verwijt kan worden gemaakt geen zienswijze te hebben ingediend, kan binnen 6 weken na dagtekening van deze bekendmaking, beroep bij Rechtbank Midden-Nederland, afdeling Bestuursrecht, Postbus 16005, 3500 DA in Utrecht indienen, conform artikel 8.1 Algemene wet bestuursrecht. Voor meer informatie over het instellen van beroep kunt u kijken op www.rechtspraak.nl.

Een beroepschrift dient te zijn ondertekend en moet tenminste bevatten: de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving en een afschrift van het projectplan waartegen het beroepschrift is gericht en de gronden van het beroep. Voor het indienen van beroep is griffierecht verschuldigd van € 174,-- voor een natuurlijke persoon en € 345,-- voor een rechtspersoon=. U kunt ook digitaal beroep instellen bij deze rechtbank via https://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

Het instellen van beroep heeft geen schorsende werking. Indien beroep is ingesteld kan daarnaast ook een voorlopige voorziening worden gevraagd als er tijdelijke maatregelen nodig zijn waarmee niet tot de uitspraak op het beroepschrift kan worden gewacht. Het verzoek moet worden gedaan bij de voorzieningenrechter van de hiervoor genoemde rechtbank. Voor een verzoek tot een voorlopige voorziening is opnieuw griffierecht verschuldigd van € 174,-- voor een natuurlijk persoon en € 345,-- voor een rechtspersoon.

Op vaststelling van het projectplan is de Crisis- en herstelwet van toepassing. Dit betekent dat in het beroepschrift alle gronden van het beroep kenbaar moeten worden gemaakt. Na de genoemde termijn van 6 weken kunnen geen nieuwe beroepsgronden meer worden ingediend. De rechtbank zal het beroepschrift versneld behandelen.

Meer informatie

Heeft u nog vragen of wilt u meer informatie? Neemt u dan contact op met de heer Chris van Naarden via mail chris.van.naarden@hdsr.nl of telefoon 030-6345737.

 

Houten, 10 december 2019