Waterschapsblad van Waterschap Drents Overijsselse Delta

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Waterschap Drents Overijsselse DeltaWaterschapsblad 2019, 12839Overige overheidsinformatieDefinitief besluit Legger oppervlaktewaterlichamen Waterschap Drents Overijsselse Delta 2019

Op 3 december heeft het dagelijks bestuur van Waterschap Drents Overijsselse Delta een wijziging voor de legger voor oppervlaktewaterlichamen 2019 definitief vastgesteld. Deze definitief vastgestelde wijziging heeft betrekking op het gebied rond Smilde als gevolg van de invoering van het beleid Waterschapszorg in dit gebied. De onderhavige wijzigingen hebben enkel betrekking op het gebied buiten de bebouwde kom.

Voor meer informatie over Waterschapszorg, zie www.wdodelta.nl/waterschapszorg.

In de legger zijn de ligging en de beschermingszone van oppervlaktewaterlichamen, alsook de vorm, afmeting en constructie waaraan die waterstaatswerken moeten voldoen. De bijbehorende kunstwerken, zoals stuwen en gemalen, zijn ook opgenomen. De legger geeft aan wie onderhoudsplichtig zijn en wat de onderhoudsverplichtingen zijn (voor zover niet in de Keur opgenomen).

De definitieve legger van het gebied rond Smilde is te raadplegen via volgende link:

https://wdodelta.maps.arcgis.com/apps/PublicInformation/index.html?appid=a254287b76a344679cab2a4e857978a6

Op deze definitieve legger is te zien wat de definitieve status is van de watergangen, inclusief bijbehorende onderhoudsplichtige.

De definitieve legger van het gebied rond Smilde ligt met ingang van 9 december gedurende zes weken ter inzage tot maandag 20 januari 2020. Gedurende deze periode kunnen de indieners van de zienswijzen en overige belanghebbenden die redelijkerwijs geen zienswijze konden indienen, in deze periode een beroep indienen tegen het besluit. Na deze periode is de leggerwijziging voor dit gebied onherroepelijk.

Beroep bij de rechtbank

Belanghebbenden die tijdig een zienswijze hebben ingediend, kunnen tegen de legger beroep instellen bij de rechtbank Noord-Nederland, Sector Bestuursrecht, Postbus 150, 9700 AD Groningen. Dit geldt ook voor belanghebbenden die kunnen aantonen dat zij hier redelijkerwijs niet toe in staat zijn geweest.

Beroep is mogelijk voor zover onderhoudsplichtigen of onderhoudsverplichtingen worden aangewezen en voor zover de ligging van een waterbergingsgebied of beschermingszone als bedoeld in de Waterwet wordt vastgesteld of gewijzigd.

Het beroepschrift moet op grond van artikel 6:5 van de Algemene wet bestuursrecht zijn ondertekend en bevat tenminste de naam en adres van de indiener, de dagtekening, de omschrijving van het besluit waartegen het beroep is gericht, zo mogelijk een afschrift van dit besluit en de gronden waarop het beroepschrift rust.

In geval van spoedeisende belangen kan gelijktijdig of na het indienen van beroep een zogenaamd verzoek om een voorlopige voorziening worden gedaan bij de Voorzieningenrechter van de rechtbank Noord-Nederland, Sector Bestuursrecht. Daarbij moet een kopie van het beroepschrift worden overgelegd.

Van de indiener van het beroepschrift en/of het verzoek om voorlopige voorziening wordt griffierecht geheven door de griffier van de rechtbank. Nadere informatie over de hoogte van het griffierecht en de wijze van betalen wordt door de griffie van de rechtbank verstrekt.

Beroep instellen en het doen van een verzoek om voorlopige voorziening kan digitaal bij genoemde rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Hiervoor is een elektronische handtekening (DigiD) vereist. Op de genoemde website staan de precieze voorwaarden vermeld.

 

Zwolle, 9 december 2019]