Legesverordening Rijnland 2019

Bekendmaking

De verenigde vergadering heeft op 20 november 2019 de Legesverordening Rijnland 2019 vastgesteld. Rijnland heft leges voor het behandelen van een aanvraag voor een watervergunning. De leges dekken de kosten die Rijnland maakt bij het behandelen van de aanvraag. In de verordening is een nieuwe categorie in de tarieventabel opgenomen voor kabels, (mantel)buizen, draden en leidingen. Daarnaast worden voortaan ook leges geheven wanneer de aanvraag door de aanvrager wordt ingetrokken voor de besluitdatum. In dat geval zijn immers ook kosten voor het in behandeling nemen van de aanvraag gemaakt. De nieuwe verordening komt in de plaats van de Legesverordening Rijnland 2014.

Besluit

De verenigde vergadering van het hoogheemraadschap van Rijnland;

Gelezen het voorstel van het college van dijkgraaf en hoogheemraden van 1 oktober 2019;

Gelet op artikel 115 Waterschapswet;

BESLUIT

Vast te stellen de volgende verordening:

Legesverordening Rijnland 2019

Artikel 1 Wanneer worden leges geheven?

Onder de naam leges worden rechten geheven voor het behandelen van aanvragen door het hoogheemraadschap tot het verlenen van watervergunningen, genoemd in de bij deze verordening behorende tarieventabel.

Artikel 2 Wie betaalt de leges?

Legesplichtig is de aanvrager van de watervergunning dan wel degene ten behoeve van wie de watervergunning is aangevraagd.

Artikel 3 Welk tarief wordt gehanteerd?

 • 1.

  De leges worden geheven naar de maatstaf en het tarief, opgenomen in de bij deze verordening behorende tarieventabel.

 • 2.

  Voor de berekening van de leges worden de eenheden gebruikt zoals genoemd in de tarieventabel. Een gedeelte van een eenheid wordt hierbij als volle eenheid aangemerkt.

   

Artikel 4 Hoe worden de leges in rekening gebracht?

De leges worden geheven door middel van een aanslag.

Artikel 5 Wanneer moet er betaald worden?

In afwijking van het bepaalde in artikel 9 van de Invorderingswet 1990, is de legesaanslag invorderbaar één maand na dagtekening van het aanslagbiljet.

Artikel 6 Wanneer vindt er teruggave plaats?

 • 1.

  Gehele of gedeeltelijke teruggaaf van leges wordt verleend, zoals aangegeven in artikel 2 van de bij deze verordening behorende tarieventabel.

 • 2.

  Bij het verlenen van gehele of gedeeltelijke teruggaaf als bedoeld in het eerste lid is invorderingsrente verschuldigd op basis van artikel 28, leden 4 en 5, van de Invorderingswet 1990.

   

Artikel 7 Kunnen leges worden kwijtgescholden?

Van de leges wordt geen kwijtschelding verleend.

Artikel 8 Waarover kan het dagelijks bestuur nadere regels stellen?

Dijkgraaf en hoogheemraden kunnen nadere regels geven over het in rekening brengen en het invorderen van de leges.

Artikel 9 Intrekking, inwerkingtreding, overgangsbepaling en citeertitel

 

 • 1.

  Met ingang van de in het tweede lid van dit artikel bedoelde datum vervalt de Legesverordening Rijnland 2014 met dien verstande dat deze van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

 • 2.

  Deze verordening treedt in werking met ingang van 1 januari 2020.

 • 3.

  Deze verordening wordt aangehaald als "Legesverordening Rijnland 2019".

Aldus besloten in de verenigde vergadering, gehouden op 20 november 2019.

De dijkgraaf, R.A.M. van der Sande en de secretaris, mw. C.M. van de Wiel

 

Bijlage 1 Tarieventabel behorende bij de legesverordening

Artikel 1 Behandeling aanvragen tot watervergunning

Legestabel behandeling aanvragen tot watervergunning

Nr.

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verlenen van een watervergunning voor:

Bedrag

1

Het onttrekken van grondwater, indien de hoeveelheid te onttrekken water meer bedraagt dan 12.000 m³ per jaar, ten behoeve van bouwputten, sleufbemalingen en industriële doeleinden.

€ 1250

2

Grote uitbreidingsplannen waarvan het waterhuishoudkundig opnieuw in te richten gebied groter is dan 2 hectare.

0 tot 2 hectare €0

2 tot 10 hectare € 1000

10 tot 20 hectare € 3125

20 tot 30 hectare € 5625

30 tot 40 hectare € 8125

40 tot 50 hectare € 9375

50 tot 55 hectare € 11.250

55 en meer hectare € 12.500

3

Leggerprofiel- en aswijziging waterkering.

€ 1250

4

   

Grote infrastructurele werken (wegen, spoorlijnen, tunnels, e.d.) en bouwprojecten (deels) binnen de kern- en beschermingszone van waterkeringen.

Op basis van de oppervlakte van het werk of de bebouwing, voor zover gelegen binnen de kern- en/of beschermingszone.

Tot 500 m² € 0

Vanaf 500 m² € 1000 plus voor elke 100 m² extra een bedrag van € 500, tot een maximum van € 30.000

5

Het aanbrengen, hebben, geheel of gedeeltelijk vernieuwen en verwijderen van kabels, (mantel)buizen, draden en leidingen die door de kern- en/of beschermingszones van waterkeringen lopen. Voor de afmeting wordt gerekend binnen het gebied waarvoor het gebod geldt.

Aanbrengen door middel van Horizontal Directional Drilling

€ 0

Met een diameter kleiner dan of gelijk aan 0,25 meter en korter dan of gelijk aan 100 m

€ 0

Met een diameter groter dan 0,25 meter en korter dan of gelijk aan 100 m

€ 400

Met een diameter groter dan 0,25 meter en langer dan 100 m

€ 800

Artikel 2 Niet bereken van leges

 • 1.

  Indien de aanvraag, bedoeld in artikel 1 van de regeling, buiten behandeling wordt gesteld, worden geen leges in rekening gebracht.

 • 2.

  Indien de aangevraagde watervergunning in beroep wordt vernietigd, wordt het gehele bedrag van de geheven leges gerestitueerd.

 

Toelichting

De bevoegdheid van waterschappen om leges te heffen vloeit voort uit artikel 115, eerste lid, onderdeel c, van de Waterschapswet.

Artikel 1 Wanneer worden leges geheven?

Er worden leges geheven voor het in behandeling nemen van de aanvraag voor een vergunning. De leges worden niet geheven voor de verlening daarvan. Ongeacht of de aanvraag dus wordt ingewilligd worden er leges geheven. De reden hiervoor is dat ook bij het niet inwilligen van de aanvraag aanmerkelijke kosten kunnen zijn gemaakt voor de behandeling van de aanvraag. Voor een melding kunnen geen leges worden geheven. Over het algemeen geldt dat een vergunning moet zijn aangevraagd. Bij een ongevraagde vergunning, zoals ambtshalve verlening van een vergunning, worden geen leges geheven.

Artikel 2 Wie betaalt de leges?

Degene die de aanvraag doet voor een watervergunning, is degene die de leges betaalt. Dit geldt ook als de aanvrager van de watervergunning een ander is dan degene voor wie de watervergunning wordt aangevraagd. Door gebruik van de woorden “dan wel” is bedoeld te voorkomen dat voor één vergunning zowel leges worden geheven bij de aanvrager als bij de partij waarvoor de vergunning voor wordt aangevraagd. In eerste instantie zullen de leges bij de indiener van de aanvraag worden geheven. Als dat niet mogelijk is door bijvoorbeeld een faillissement, dan kan degene waarvoor de aanvraag is ingediend als betalingsplichtige worden aangemerkt.

Artikel 3 Welk tarief wordt gehanteerd?

De bij de verordening behorende tabel geeft aan hoe de hoogte van de leges worden berekend en welke tarieven worden gehanteerd. De Waterschapswet bepaalt dat het bedrag dat aan leges wordt geheven niet hoger mag zijn dan de gemaakte kosten voor het in behandeling nemen van de aanvraag. Er hoeft niet in ieder individueel geval een rechtstreeks verband te zijn tussen de hoogte van de leges en de omvang van de kosten voor het in behandeling nemen van de aanvraag. Wel moet er in het algemeen enig verband bestaan tussen de hoogte van de leges en de kosten van het in behandeling nemen van de aanvragen. De hoogte van de leges mag niet leiden tot onredelijke en onbewuste inning van leges.

Artikel 4 Hoe worden de leges in rekening gebracht?

Wanneer de heffing door middel van een aanslag wordt geheven is het volgende van belang. Wanneer de aanvraag voor een vergunning in behandeling wordt genomen, zal de volle omvang van de te vergunnen werken in sommige gevallen nog niet definitief vaststaan. Als de ambtenaar belast met de heffing van de leges op het moment van de aanvraag de hoogte van de leges vaststelt, is het niet ondenkbaar dat dit tot een te laag bedrag leidt. De ambtenaar kan echter niet zomaar een of meer nadere aanslagen opleggen. Dit kan alleen wanneer sprake zou zijn van een feit, waarmee de ambtenaar belast met de heffing bij het opleggen van de eerste aanslag niet bekend was en redelijkerwijs ook niet bekend had kunnen zijn (de eis van het zogenaamde nieuwe feit). Uitzondering hierbij is als de aanvrager van de vergunning te kwader trouw zou zijn.

Artikel 5 Wanneer moet er betaald worden?

De hoofdregel voor de betalingstermijnen is opgenomen in artikel 9 van de Invorderingswet 1990. Deze regeling is op basis van de artikelen 123, tweede lid, en 138, eerste lid, van de Waterschapswet ook van toepassing op de invordering van waterschapsbelastingen. In artikel 139, eerste lid, Waterschapswet is opgenomen dat in een belastingverordening hiervan van afgeweken kan worden.

In de aanhef van artikel 7 is dit tot uitdrukking gebracht. In de legesverordening is ervoor gekozen om, afhankelijk van de wijze waarop de legesheffing plaatsvindt, de regeling voor de betalingstermijnen vorm te geven. In artikel 7 sub a is bepaald dat de betaling van de leges, indien deze worden geheven bij wege van aanslag of schriftelijke kennisgeving, moet gebeuren binnen een termijn van vier weken ná dagtekening.

Artikel 6 Wanneer vindt er teruggave plaats?

De tarieventabel bepaalt in artikel 2 in wanneer teruggave van leges mogelijk is en wanneer geen leges in rekening worden gebracht.

Toelichting op tarieventabel

Artikel 1 nummer 1 (grondwater)

Voor de behandeling van aanvragen voor watervergunningen voor brandblusvoorzieningen worden geen leges in rekening gebracht. Het betreft hier relatief kleinschalige werken.

Artikel 1 nummer 2 (grote bouwplannen)

Vanaf 2 hectare zijn bouwplannen in de praktijk al relatief ingrijpend. Tevens worden voor grote bouwplannen weleens per realisatiefase een aanvraag voor vergunning gedaan. Alle legesdrempels zijn uitgeschreven voor de eenvoud.

Artikel 1 nummer 3 (reconstructie waterkering)

Het gaat hierbij om alle soorten wijzigingen, zowel wijzigingen in de legger als fysieke wijzigingen aan de waterkering. Dit is inclusief werken waarbij een vervangende kering wordt aangebracht.

Artikel 1 nummer 4 (grote infrastructurele werken en bouwprojecten)

Als de omvang van het infrastructurele werk of het bouwproject de 500 m² overschrijdt worden leges in rekening gebracht. Voor elke 100 m² extra wordt een bedrag van € 500 gerekend. Als het project dus een oppervlakte heeft van 1100 m², dan bedragen de leges € 4000 (basisbedrag van € 1000 plus een bedrag van 6 keer € 500 voor de 600 m² extra).

Artikel 1 nummer 5 (kabels, (mantel)buizen, draden en leidingen)

Bij het aanbrengen van kabels, (mantel)buizen, draden en leidingen door middel van Horizontal Directional worden geen leges geheven. Het gaat hier om werken die op grote diepte onder de kering worden aangebracht waardoor de invloed op de kering gering is.

Wanneer kabels, (mantel)buizen, draden en leidingen een diameter hebben die kleiner of gelijk is aan 0,25 meter en korter dan 100 meter, worden geen leges geheven. Het gaat hier namelijk om relatief kleine werken. Wanneer de diameter meer wordt dan 0,25 meter of de lengte toeneemt tot meer dan 100 meter neemt de complexiteit van de beoordeling toe en worden er leges geheven.

Artikel 1 nummer 6 (toeslag voor de complexiteit van het werk)

Indien sprake is van een aanvraag van een watervergunning voor een werk waarvoor een contra-expertise vereist is, wordt een toeslag berekend op de leges.

Er komen situaties voor waar bij de aanvraag wordt geconstateerd dat een contra-expertise nodig is om te kunnen besluiten. In een dergelijk geval worden op basis van een offerte/offertes de kosten voor de contra-expertise geraamd. Deze raming wordt voorafgaand aan de behandeling van de aanvraag bekend gemaakt aan de aanvrager en diens opdrachtgever.

Artikel 2 (niet berekenen van leges)

In dit artikel zijn gevallen aangewezen waarbij geen leges worden geheven. Bij het buiten behandeling stellen van een aanvraag vindt er geen inhoudelijke beoordeling van de aanvraag plaats. Om die reden worden er ook geen leges geheven. Wanneer de aanvrager van de vergunning besluit zijn aanvraag in te trekken voordat een besluit is genomen, worden alsnog leges in rekening gebracht. Reden hiervoor is dat inhoudelijk naar de aanvraag is gekeken en dat daardoor kosten zijn gemaakt.

Leges worden gerestitueerd wanneer de vergunning in beroep wordt vernietigd. Dit geldt niet voor vergunningen die in bezwaar worden vernietigd.

 

Naar boven