Waterschapsblad van Hoogheemraadschap van Delfland

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Hoogheemraadschap van DelflandWaterschapsblad 2019, 12661Overige besluiten van algemene strekkingHoogheemraadschap van Delfland – Ontwerpbesluit leggerwijziging n.a.v. uitvoering maatregelen in projectplan 701805 (Heulweg in gemeente Westland) en projectplan 701743 (Zijdeweg in gemeente Pijnacker-Nootdorp)

 

 

LEGGER2019-B-01

Dijkgraaf en hoogheemraden van Delfland zijn voornemens om de legger regionale waterkeringen en legger wateren partieel te wijzigen. De wijziging volgt op de voltooide uitvoering conform de eerder vastgestelde projectplannen 701805 (Verleggen waterkering Heulweg Gemeente Westland; nabij Rozemarijn 10 en tegenover Heulweg 22 en 32) en 701743 (Waterberging Oude Polder van Pijnacker; gelegen in de gemeente Pijnacker-Nootdorp, tussen de Katwijkerlaan en Lange Campen en begrensd door Oostelijke randweg, het bedrijventerrein De Boezem en het Uitwateringskanaal). De volgende documenten maken deel uit van het ontwerpbesluit leggerwijziging met kenmerk LEGGER2019-B-01:

a. DMS1424977 – PARTIELE LEGGERWIJZIGING KENMERK LEGGER2019-B-01;

b. DMS1424830 – LEGGER2019-B-01_2019-10-23_LEGGERWIJZIGINGSDATABASE.ZIP.

 

De leggerwijzigingskaart van de voorgenomen leggerwijziging is gedurende de periode van de terinzagelegging ook te bekijken via deze link: https://hhdelfland.maps.arcgis.com/apps/MapSeries/index.html?appid=7215a0ea5c824b0caf3b84f916297fe1

De leggerwijzigingskaart toont alleen de gewijzigde waterstaatswerken en zoneringen in de leggers (nieuw, gewijzigd en verwijderd) – inclusief bijbehorende gegevens. Niet gewijzigde (onder)delen van de leggers zijn geen onderdeel geweest van besluitvorming. Hier staan dus ook geen rechtsmiddelen tegen open.

 

Het ontwerpbesluit en de daarop betrekking hebbende stukken zijn met ingang van de dag van de publicatie in het Waterschapsblad in te zien. U kunt de stukken digitaal raadplegen via de bijlagen bij deze publicatie. Het is ook mogelijk om de stukken, gedurende inzagetermijn, te komen inzien bij het Hoogheemraadschap van Delfland, Phoenixstraat 32, 2611 AL te Delft. U kunt hiervoor een afspraak maken via onderstaande contactgegevens.

Belanghebbenden kunnen vanaf de dag waarop het ontwerpbesluit ter inzage is gelegd gedurende zes weken mondelinge en/of schriftelijke zienswijzen indienen. Schriftelijke zienswijzen richt u aan het Hoogheemraadschap van Delfland t.a.v. de teamleider Waterhuishouding, postbus 3061, 2601 DB te Delft, onder vermelding van 'Zienswijze'. Voor het indienen van een mondelinge zienswijze kunt u een afspraak maken.

Voor het maken van een afspraak voor inzage en/of het indienen van een mondelinge zienswijze en voor vragen naar aanleiding van deze kennisgeving kunt u op werkdagen van 9.00-16.00 uur contact opnemen met het klantcontactcentrum (KCC), te bereiken op telefoonnummer (015) 260 81 08.