Waterschapsblad van Waterschap De Dommel

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Waterschap De DommelWaterschapsblad 2019, 12629Overige overheidsinformatieBekendmaking ontwerpprojectplan Kromhurken

Het dagelijks bestuur van Waterschap De Dommel maakt het volgende bekend.

Besluit

Het dagelijks bestuur van Waterschap De Dommel heeft in zijn vergadering van 26 november 2019 het ontwerpprojectplan Kromhurken vastgesteld. Dit plan houdt onder meer het volgende in:

 

 • 1.

  Ontgraven en dempen van watergangen en wijzigen van de leggerstatus van (delen van) watergangen

 • 2.

  Aanbrengen en verplaatsen van een schotbalkstuw

 • 3.

  Aanbrengen, verplaatsen en verlengen van duikers

 • 4.

  Verwijderen van een duiker en dam

 • 5.

  Verlagen (delen) van oevers

 • 6.

  Overige niet waterstaatswerken (ontgraven, aanleg houtwallen, verwijderen rasters)

 

De inrichtingsmaatregelen dragen bij aan de realisatie van de water- en natuuropgaven conform de kaders die gelden voor Natura 2000, de Kaderrichtlijn Water, Natte Natuurparels, het Natuurnetwerk Brabant en het actieplan ‘Leven de Dommel’.

 

Met dit ontwerpprojectplan wordt tevens het gewenst grondwater en oppervlaktewater regime (GGOR) binnen het plangebied vastgesteld.

 

Inzage ontwerpprojectplan met bijlagen

Het ontwerpprojectplan en de stukken die op dit plan betrekking hebben, liggen gedurende 6 weken ter inzage na de dag van deze bekendmaking.

 

Het ontwerpprojectplan en bijlagen zijn als bijlage op de linkerzijde van dit Waterschapsblad opgenomen. De documenten zijn gedurende de inzagetermijn ook op afspraak in te zien op het kantoor van het Waterschap. Hiervoor kunt u contact opnemen met onderstaande contactpersoon.

 

Zienswijzen

Belanghebbenden en ingezetenen kunnen gedurende de termijn van terinzagelegging zienswijzen indienen tegen dit ontwerpbesluit. Zienswijzen kunnen zowel mondeling als schriftelijk worden ingediend. U kunt uw zienswijzen schriftelijk sturen naar:

 

Waterschap De Dommel,

Het dagelijks bestuur,

t.a.v. dhr. De Punder

ovv zaaknummer Z59598

Postbus 10.001

5280 DA Boxtel

 

Voor mondelinge zienswijzen kunt u contact opnemen met de hieronder genoemde contactpersoon.

 

Wat gebeurt er met uw zienswijze

U ontvangt een schriftelijke bevestiging van uw ingediende zienswijze. Het dagelijks bestuur stelt een inspraaknota vast met alle ingediende zienswijzen en de reactie van het dagelijks bestuur hierop. In deze nota van zienswijzen worden géén persoonsgegevens vermeld. Degene die een zienswijze heeft ingediend krijgt een afschrift van de inspraaknota toegezonden. Uiteindelijk stelt het dagelijks bestuur het projectplan definitief vast. Deze wordt apart bekend gemaakt.

 

Contact

Voor vragen over deze bekendmaking kunt u contact opnemen met mevr. Vinken, telefoonnummer (0411) 618 618.