Waterschapsblad van Waterschap Scheldestromen

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Waterschap ScheldestromenWaterschapsblad 2019, 12625Overige besluiten van algemene strekkingAanwijzing ambtenaar belast met de heffing en invordering van de belastingen ex artikel 114 en 115 Waterschapswet

 

 

 

Het dagelijks bestuur van waterschap Scheldestromen:

gelezen het voorstel van 19 november 2019, gelet op de artikelen 114, 115 en 123 van de Waterschapswet;

 

besluit:

I vast te stellen de volgende aanwijzing inzake de heffing en de invordering van

de belastingen en rechten als bedoeld in artikel 114 en 115 Waterschapswet:

 

 • 1.

  Artikel 1 Ambtenaar Heffing als bedoeld in artikel 123 lid 3 sub b Waterschapswet

 • 2.

  De strategisch adviseur bedrijfsvoering is aangewezen als de ambtenaar belast met de heffing van de belastingen en rechten als bedoeld in artikel 114 en 115 Waterschapswet.

 • 3.

   

 • 4.

  Artikel 2 Ambtenaar Invordering als bedoeld in artikel 123 lid 3 sub c Waterschapswet

 • 5.

  De strategisch adviseur bedrijfsvoering is aangewezen als de ambtenaar belast met de invordering van de belastingen en rechten als bedoeld in artikel 114 en 115 Waterschapswet.

 • 6.

   

 • 7.

  Artikel 3 Ambtenaren heffing of invordering als bedoeld in artikel 123 lid 3 sub d Waterschapswet

 • 8.

  Medewerkers van de afdeling Financiën zijn de ambtenaren belast met de heffing of de invordering van de belastingen en rechten als bedoeld in artikel 114 en 115 Waterschapswet .

 • 9.

   

II de datum van inwerkingtreding van dit besluit vast te stellen op de dag na die van de bekendmaking;

 

III te bepalen dat de datum van ingang van de toepassing van dit besluit 1 december

2019 is.

Namens deze, Aldus vastgesteld door het dagelijks bestuur van Waterschap Scheldestromen op 3 december 2019.