Waterschapsblad van Waterschap Vallei en Veluwe

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Waterschap Vallei en VeluweWaterschapsblad 2019, 12608Overige besluiten van algemene strekkingKennisgeving vaststelling beschikking gedoogplicht voor werkzaamheden stroomkabel/vergroten duiker Vorchten

Beschikking gedoogplicht vastgesteld

Op 27 november 2019 is namens het college van dijkgraaf en heemraden van Waterschap Vallei en Veluwe de beschikking gedoogplicht voor werkzaamheden stroomkabel/vergroten duiker Vorchten vastgesteld. De definitief vastgestelde beschikking is inhoudelijk niet gewijzigd in vergelijking met de ontwerpbeschikking.

Ter inzage

U kunt tot en met 8 januari 2020 de beschikking en de bijlagen inzien (tijdens openingstijden) op het Waterschapshuis, Steenbokstraat 10 te Apeldoorn. De openingstijden zijn maandag tot en met donderdag van 08.00 tot 17.00 uur; vrijdag van 08.00 tot 16.00 uur.

 

Beroep bij de rechtbank

Er zijn geen zienswijzen over de ontwerpbeschikking ingediend. Dit betekent dat u in principe geen beroep bij de rechtbank in kunt stellen tegen de definitieve beschikking. U kunt wel beroep instellen als u belanghebbende bent en als u redelijkerwijs niet in staat bent geweest om een zienswijze in te dienen.

Voor het instellen van beroep geldt het onderstaande.

Beroepstermijn

De termijn voor het indienen van het beroepschrift bedraagt zes weken. Deze termijn begint met ingang van de dag na de dag van bekendmaking (per brief). Dit betekent dat het beroepschrift uiterlijk op 8 januari 2020 ingediend moet zijn.

 

Inhoud beroepschrift

Het beroepschrift moet minimaal bevatten: de naam en het adres van de indiener, de dagtekening (= datum van ondertekening), een omschrijving van het besluit waartegen het beroepschrift is gericht en de gronden van beroep (reden/onderbouwing). Verder moet het beroepschrift ondertekend zijn. Voor de behandeling moet u griffierecht betalen.

Afwijkende procedureregels voor beroep (Crisis- en herstelwet)

Voor dit besluit gelden de procedureregels uit de Crisis- en herstelwet (afdeling 2 van hoofdstuk 1, bijlage 1) en artikel 11 van het Besluit uitvoering Crisis- en herstelwet. Deze regels zijn er voor bedoeld om procedures tegen ruimtelijke en infrastructurele projecten te versnellen. Bij het indienen van beroep gelden er daarom afwijkende voorwaarden.

 

Houdt u rekening met het volgende:

  • a.

    de beroepsgronden moeten in het beroepschrift worden opgenomen;

  • b.

    het beroep wordt niet-ontvankelijk verklaard, als binnen de beroepstermijn geen gronden zijn ingediend. Niet-ontvankelijk betekent dat het beroep niet aan de formele eisen voldoet en daarom niet inhoudelijk wordt behandeld;

  • c.

    beroepsgronden kunnen na afloop van de beroepstermijn niet meer worden aangevuld.

Indienen beroepschrift

U moet het beroepschrift richten aan de Rechtbank Gelderland, locatie Arnhem, Postbus 9030, 6800 EM, Arnhem, met een kopie van de beschikking. U kunt ook digitaal beroep instellen bij de bovengenoemde rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde website voor de precieze voorwaarden.

Voorlopige voorziening

Het instellen van beroep heeft geen schorsende werking. Dat betekent dat de beschikking in principe kan worden uitgevoerd. Als er zodanige belangen spelen, dat er niet gewacht kan worden op de beslissing op het ingediende beroep, kunt u een verzoek doen om een voorlopige voorziening (schorsing). Dit verzoek moet gericht worden aan de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Gelderland, locatie Arnhem, op het bovengenoemde adres. Een voorwaarde is dat er ook beroep wordt ingesteld. Voor de behandeling moet u griffierecht betalen.

Wij verzoeken u vriendelijk een afschrift van het beroepschrift en/of het verzoek om een voorlopige voorziening toe te zenden aan het college van dijkgraaf en heemraden van Waterschap Vallei en Veluwe.

Schadevergoeding

Voor vergoeding van financieel nadeel dat onverhoopt ontstaat als gevolg van het opleggen van de gedoogplicht, kan een benadeelde een beroep doen op artikel 7.14 van de Waterwet. Het verzoek tot vergoeding van de schade moet een motivering bevatten en een onderbouwing van de hoogte van de gevraagde schadevergoeding. Het verzoek moet worden gericht aan het college van dijkgraaf en heemraden van Waterschap Vallei en Veluwe, ter attentie van Team juridische zaken. Het college van dijkgraaf en heemraden zal vervolgens bepalen in hoeverre de schade op grond van artikel 7.14 van de Waterwet wordt vergoed.

Op de hierboven bedoelde verzoeken om schadevergoeding is naast artikel 7.14 van de Waterwet ook de Schadevergoedingsregeling Waterschap Vallei en Veluwe 2014 van toepassing.

Vragen

Voor vragen kunt u contact opnemen met de heer A.G.J. Smeenk op telefoonnummer (055) 5 272 911.

Apeldoorn,

Namens dijkgraaf en heemraden Waterschap Vallei en Veluwe,

ing. D.J. Tilkema,

directeur