Waterschapsblad van Waterschap De Dommel

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Waterschap De DommelWaterschapsblad 2019, 12605Overige overheidsinformatieBekendmaking besluit legger waterberging 2019

Het dagelijks bestuur van Waterschap De Dommel maakt het volgende bekend.

Besluit

Het dagelijks bestuur van Waterschap De Dommel heeft op 26 november 2019 een besluit genomen tot vaststelling van de legger waterberging 2019. Dit besluit heeft betrekking op een herziening van de begrenzing van de regionale waterberging.

In de legger staan de bergingsgebieden die door het waterschap concreet zijn ingericht voor waterberging en de natuurlijke overstromingsgebieden. Laatstgenoemde zijn gebieden die van oudsher al regelmatig inunderen. Nu de gebiedsbegrenzing voor normen wateroverlast in de Verordening water is bijgesteld en een herbegrenzing van de regionale waterberging heeft plaatsgevonden in de Verordening ruimte, is een actualisatie van de legger waterberging nodig. De nieuwe begrenzing in de Verordening ruimte is gebaseerd op een betere modellering van de beekdalgebieden en op het klimaatscenario 2014 en de nieuwe neerslagreeks

Inzage legger

De legger kunt u inzien (linkerzijde pagina).

Het besluit en de nota van zienswijzen kunt u downloaden (linkerzijde pagina).

De legger waterberging 2019 ook te raadplegen via de website: www.dommel.nl/legger

Beroep

Belanghebbenden kunnen tegen dit besluit beroep instellen bij de Rechtbank Oost-Brabant.

Postbus 90125, 5200 MA 's-Hertogenbosch. Het beroepschrift moet tenminste bevatten: de naam en adres van de indiener, de dagtekening, de omschrijving van het besluit waartegen het beroep is gericht, zo mogelijk een afschrift van dit besluit, de gronden van beroep en een handtekening.

De beroepstermijn is zes weken en begint op 4 december 2019.

Geen beroep kan worden ingesteld door een belanghebbende aan wie redelijkerwijs kan worden verweten dat hij geen zienswijzen over het ontwerp van dit leggerbesluit naar voren heeft gebracht.

Contact

Voor vragen over deze bekendmaking kunt u op contact opnemen met Waterschap Dommel (0411) 618618 Marc Strikker.