Waterschapsblad van Waterschap Limburg

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Waterschap LimburgWaterschapsblad 2019, 12495Beschikkingen | afhandelingBekendmaking leggerbesluit Waterschap Limburg wijziging status van de 2de zijtak Kingbeek in de gemeente Sittard-Geleen

Het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg maakt, gelet op artikel 3:44 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) bekend, dat op 12 november 2019 een besluit is vastgesteld waarbij de legger van oppervlaktewateren is gewijzigd. Deze leggerwijziging betreft een statuswijziging van de 2de zijtak Kingbeek. Deze status wijzigt van secundair naar primair. Het leggerbesluit is ingeschreven onder zaaknummer 2018-Z17908.

Eerdere procedure

Het ontwerpbesluit tot wijziging van de legger heeft van 1 augustus 2019 tot en met 25 september 2019 ter inzage gelegen met gelegenheid voor het indienen van zienswijzen.

Er zijn één zienswijze ontvangen. Het ontwerpbesluit is naar aanleiding daarvan niet aangepast.

Inzage

Het besluit en de overige van belang zijnde stukken liggen op grond van artikel 3:16, lid 1 en 2 van de Awb gedurende een periode van zes weken ter inzage tijdens kantooruren bij Waterschap Limburg, Maria Theresialaan 99, 6043 CX Roermond. De termijn vangt aan met ingang van de dag waarop het besluit ter inzage is gelegd.

Het leggerbesluit met bijbehorende stukken kan ook worden ingezien via het digitale Waterschapsblad op de website www.overheid.nl. Desgewenst kunt u een afschrift krijgen. Op verzoek kan een mondelinge toelichting op het besluit worden gegeven.

Beroep

Belanghebbenden kunnen op grond van artikel 8:1 jo. artikel 6:8, vierde lid van de Awb binnen zes weken vanaf de dag na die waarop het besluit ter inzage is gelegd tegen het besluit beroep instellen bij de rechtbank Limburg, locatie Roermond, Sector Bestuursrecht, Postbus 950, 6040 AZ te Roermond. U kunt ook digitaal beroep instellen bij genoemde rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

Het beroepschrift dient te worden ondertekend en dient ten minste te bevatten: de naam en adres van de indiener, de dagtekening van het beroep, een omschrijving van het besluit waartegen het beroep is gericht en de gronden van het beroep. Voorts dient, zo mogelijk, een afschrift waar het besluit waartegen het beroep is gericht te worden overgelegd aan de rechtbank.

Voorlopige voorziening

Het besluit treedt in werking na de bekendmaking. Op grond van artikel 6:16 van de Awb schorst het beroep de werking van dit besluit niet. Gelet hierop kan, indien tegen dit besluit beroep wordt ingesteld en onverwijlde spoed gelet op de betrokken belangen dit vereist, gedurende de beroepstermijn tevens een verzoek om een voorlopige voorziening worden ingediend bij de voorzieningenrechter van de Sector bestuursrecht van de rechtbank Limburg te Roermond.

U kunt ook digitaal een voorlopige voorziening aanvragen bij genoemde rechtbank via https://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

Het verzoekschrift dient te worden ondertekend en bevat ten minste de naam en adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit ten aanzien waarvan de voorlopige voorziening wordt gevraagd en de gronden van het verzoek.

De indiener van het verzoekschrift dient daarbij een afschrift van het beroepschrift over te leggen.

Voor het instellen van beroep en het vragen van een voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd. Wilt u nadere informatie over het instellen van beroep bij de rechtbank of het verschuldigde griffierecht dan verwijs ik u naar www.rechtspraak.nl

Informatie

Voor nadere informatie over het besluit kunt u contact opnemen met het waterschap, via telefoonnummer 088 - 88 90 100 of stuur een email naar vergunningen@waterschaplimburg.nl.

Roermond. 29 november 2019

Het dagelijks bestuur,

ir. E.J.M. Keulers MMO, secretaris-directeur

drs. ing. P.F.C.W. van der Broeck, dijkgraaf