Waterschapsblad van Hoogheemraadschap van Rijnland

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Hoogheemraadschap van RijnlandWaterschapsblad 2019, 12369Plannen | overigBekendmaking projectplan voor Hogedijk Nieuwkoop

Dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland hebben op18 november 2019 een projectplan voor Hogedijk Nieuwkoop vastgesteld.

Het projectplan betreft: De kades van de Hogedijk voldoen niet aan de normering die de provincie heeft opgesteld.

Dit blijkt uit de verplichte veiligheidstoetsingen die in 2010 zijn uitgevoerd.Het doel van de kadeverbetering is om de functie van de kade, namelijk het keren van water, weer op het vereiste niveau te brengen.

 

Het projectplan kan van 28 november 2019 tot en met 9 januari 2020 worden ingezien

1. tijdens kantooruren bij de receptie van het hoogheemraadschap van Rijnland,Archimedesweg 1 te Leiden;

2. vanaf 28 november 2019 via de link aan de linkerzijde van deze bekendmaking.

 

Belanghebbenden kunnen gedurende deze periode beroep instellen tegen het projectplan.

 

Geen beroep kan worden ingesteld door een belanghebbende aan wie redelijkerwijs kan worden verweten dat hij geen zienswijzen over het ontwerp van dit projectplan naar voren heeft gebracht.

Een gemotiveerd beroepschrift kan wordeningediend bij de Rechtbank 's-Gravenhage, Postbus 20302, 2500 EH te Den Haag.

Op deze beroepsprocedure is de Crisis- en Herstelwet van toepassing. Dit betekent dat indien beroep wordt ingesteld, het beroepschrift beroepsgronden dient te bevatten.

Indien dit niet het geval is, wordt het beroep niet-ontvankelijk verklaard. Eveneens betekent toepassing van de Crisis- en Herstelwet dat na afloop van de beroepstermijn de beroepsgronden niet kunnen worden aangevuld.

Door het instellen van beroep wordt de werking van het projectplan niet geschorst. Door het indienen van een verzoek om een voorlopige voorziening kan verzocht worden om het projectplan wel te schorsen.

Het verzoek kan worden ingediend bij de Voorzieningenrechter van voornoemde rechtbank.

Het is ook mogelijk digitaal beroep inte stellen of een verzoek om een voorlopige voorziening in te dienen via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht.

 

Voor meer informatie over Rijnland, kijk op www.rijnland.net

Leiden,27 november 2019