Waterschapsblad van Waterschap Limburg

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Waterschap LimburgWaterschapsblad 2019, 12207Overige overheidsinformatieOpenbare vergadering algemeen bestuur Waterschap Limburg 27 november 2019

Op woensdag 27 november 2019 om 15.00 uur vindt in het kantoor van Waterschap Limburg te Roermond (Maria Theresialaan 99) een openbare vergadering plaats van het algemeen bestuur.

Agenda

1 ALGEMEEN

1.1 Opening en vaststelling agenda

1.2 Spreekrecht toehoorders

1.3 Concept-besluitenlijst openbare vergadering algemeen bestuur Waterschap Limburg van 2 oktober 2019 (AB-voorstel 2019, nummer 65)

1.4 Ingekomen stukken, vragen ex artikel 35 Reglement van Orde en mededelingen (AB-voorstel 2019, nummer 66)

2 INFORMATIEF

2.1 Tussentijdse rapportage treasurybeleid 2019 (AB-voorstel 2019, nummer 67)

3 HAMERSTUKKEN

3.1 Verzoek van Provincie Limburg om in te stemmen met ontwerp-delegatiebesluit WHVBZ (AB-voorstel 2019, nummer 68)

3.2 Rechtmatigheidscontrole in het kader van de jaarrekeningcontrole 2019 (AB-voorstel 2019, nummer 69)

3.3 Najaarsrapportage 2019 (AB-voorstel 2019, nummer 70)

3.4 Wijziging belastingstelsel (AB-voorstel 2019, nummer 71)

4 BESPREEKSTUKKEN

4.1 Aanwijzing nieuw lid in het algemeen bestuur van Waterschapsbedrijf Limburg (AB-voorstel, nummer 72)

4.2 Verzoek aan AB met betrekking tot vaststelling projectplan Waterwet dijkversterking Arcen (AB-voorstel, nummer 73)

4.3 Gemeenschappelijke regeling Belastingsamenwerking Gemeenten en Waterschappen (AB-voorstel, nummer 74)

4.4 Begroting 2020 (AB-voorstel 2019, nummer 75)

4.5 Belastingverordeningen/tarieven 2020 (AB-voorstel 2019, nummer 76)

4.6 Bestuurlijk programmaplan Water in Balans (AB-voorstel 2019, nummer 77)

5 OVERIG

5.1 Rondvraag en sluiting

Wilt u van het spreekrecht gebruik maken?

Meld dit uiterlijk 24 uur voor aanvang van de AB-vergadering aan bij de dijkgraaf via bestuursondersteuning@waterschaplimburg.nl, onder vermelding van het agendapunt of niet geagendeerd onderwerp waarover u wilt inspreken. De verzoeker vermeldt in zijn of haar verzoek naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres. Ook vragen we u om een kopie van de inspraaknotitie (een schriftelijke weergave van wat u tijdens de vergadering wilt zeggen) zodat deze als bijlage aan de besluitenlijst kan worden toegevoegd. Het inspreken gebeurt niet anoniem, tenzij u nadrukkelijk aangeeft dat uw naam niet genoemd mag worden zowel tijdens het inspreken als in de besluitenlijst van de vergadering.

Informatie

De vergaderstukken liggen tot en met woensdag 27 november 2019 voor een ieder ter inzage in het waterschapskantoor van Waterschap Limburg te Roermond (Maria Theresialaan 99). De agenda en bijbehorende stukken zijn digitaal te raadplegen op de website van Waterschap Limburg (www.waterschaplimburg.nl).

Hebt u vragen, neem dan contact op met Bestuursondersteuning via bestuursondersteuning@waterschaplimburg.nl.

Roermond, 19 november 2019

drs. ing. P.F.C.W. van der Broeck, dijkgraaf