Waterschapsblad van Waterschap Hunze en Aa's

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Waterschap Hunze en Aa'sWaterschapsblad 2019, 12125Plannen | overigPeilbesluit Westerpolder Vestdijklaan

Het waterschap Hunze en Aa's heeft voor het twee peilgebieden gelegen tussen Haren en Groningen aan de oostzijde van het Noord Willemskanaal voorontwerpen opgesteld voor het peilbesluit Westerpolder Vestdijklaan.

De voorontwerpen en de bijbehorende stukken liggen ter inzage van 18 november 2019 tot met 29 december 2019 in het waterschapshuis te Veendam. De stukken kunnen eveneens digitaal geraadpleegd worden op onze website: www.hunzeenaas.nl/actueel/bekendmakingen/Peilbesluiten

Belanghebbenden kunnen gedurende bovengenoemde periode een zienswijze over dit peilbesluit indienen bij het waterschap. U kunt uw zienswijze richten aan het Dagelijks Bestuur van het waterschap Hunze en Aa's, Postbus 195, 9640 AD te Veendam. Het niet of niet-tijdig indienen van een zienswijze betekent dat u in een later stadium geen beroep meer bij de rechter kunt instellen tegen het uiteindelijke besluit. Dit is alleen niet het geval indien u geen verwijt kan worden gemaakt dat u geen zienswijze heeft ingediend. Dat is bijvoorbeeld het geval wanneer het definitieve peilbesluit is gewijzigd ten opzichte van het ontwerp-peilbesluit.

Voor nadere informatie: Harry Jager, telefoon (0598) 69 36 16