Projectplan Waterwet ‘Herstel en ontwikkeling natte natuur De Wildenborch’

Op 5 november 2019 is door het college van dijkgraaf en heemraden van het Waterschap Rijn en IJssel besloten het projectplan als bedoeld in artikel 5.4 van de Waterwet voor het project ‘Herstel en ontwikkeling natte natuur De Wildenborch’ vast te stellen en het project uit te voeren in overeenstemming met het bepaalde in dit plan.

Waterschap Rijn en IJssel werkt onder meer samen met omwonenden, gemeente Bronckhorst , Provincie Gelderland en gebiedspartijen om verdroging te bestrijden. De maatregelen zijn er op gericht om het grondwater in het voorjaar langer vast te houden. De uit te voeren watermaatregelen betreffen:

  • 1.

    aanleggen van een watergang aan de zuid-oostzijde van het landgoed inclusief twee duikers;

  • 1.

    dempen van een traject van de huidige watergang Groenouwe (BER36.070).

 

Het projectplan Waterwet ‘Herstel en ontwikkeling natte natuur De Wildenborch’ en de bijlagen zijn te raadplegen op de websites:

De stukken zijn ook als “externe bijlage” te downloaden aan de linkerzijde van deze pagina in dit Waterschapsblad.

 

Op het ontwerp-projectplan zijn drie zienswijzen ingediend. Het projectplan is ten opzichte van het ontwerp gewijzigd vastgesteld.

 

Beroep

Tegen dit projectplan kan gedurende zes weken na de datum van deze publicatie beroep worden ingesteld bij de rechtbank Gelderland, Afdeling Bestuursrecht, postbus 9030, 6800 EM Arnhem. Het instellen van beroep bij de rechtbank tegen het definitief vastgestelde projectplan Waterwet is in beginsel alleen mogelijk voor degenen die in de ontwerpfase een zienswijze hebben ingediend en degenen die redelijkerwijs niet verweten kunnen worden tegen het ontwerpbesluit geen zienswijze naar voren te hebben gebracht.

 

Het behandelen van het beroep brengt kosten met zich mee (griffierecht). Het beroepschrift moet ondertekend zijn en ten minste bevatten: naam en adres, datum, een omschrijving van het besluit waartegen het beroep is gericht, en de gronden van het beroep. U kunt ook digitaal beroep instellen bij de rechtbank Gelderland via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

 

Voorlopige voorziening

Ondanks het beroep treedt het besluit in werking. Om dit te verhinderen kan, indien beroep wordt ingesteld, ook een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening worden gedaan bij de Voorzieningenrechter van de rechtbank Gelderland, Afdeling Bestuursrecht, postbus 9030, 6800 EM Arnhem. U kunt ook digitaal een voorlopige voorziening aanvragen bij de rechtbank Gelderland via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden. Ook de behandeling van dit verzoek brengt kosten met zich mee (griffierecht).

 

Op het projectplan Waterwet is hoofdstuk 1, afdeling 2 van de Crisis- en Herstelwet van toepassing. Dit betekent onder meer dat alle beroepsgronden in het beroepschrift dienen te worden opgenomen. Na afloop van de beroepstermijn kunnen de beroepsgronden niet meer worden aangevuld. Het indienen van een “pro forma” beroepschrift is dus niet mogelijk.

 

Meer informatie

Voor meer informatie over het projectplan Waterwet ‘Herstel en ontwikkeling natte natuur De Wildenborch’ kunt u terecht bij de projectleider de heer J. van Langen (tel. 0314 – 369 369). De projectleider kan uw vragen beantwoorden en het plan met u doornemen.  

 

 

Naar boven