Waterschapsblad van Waterschap De Dommel

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Waterschap De DommelWaterschapsblad 2019, 12094Overige overheidsinformatieAankondiging schouw controle onderhoud perceel- en bermsloten

Vanaf 2 januari 2020 gaan medewerkers van Waterschap De Dommel perceel- en bermsloten controleren. Om wateroverlast te voorkomen, is goed onderhoud van de sloten  belangrijk. Het is dus belangrijk dat er geen obstakels zoals takken, bladeren en begroeiing in de sloot liggen die de waterafvoer kunnen belemmeren.

Wie is onderhoudsplichtig?

Het waterschap heeft de watergangen in haar beheersgebied onderverdeeld in twee categorieën: hoofdwatergangen (A-wateren) en overige watergangen (B-wateren). Het waterschap is verantwoordelijk voor het onderhoud van de hoofdwatergangen. De aangelanden/eigenaren van percelen aangrenzend aan overige sloten zijn verantwoordelijk voor het onderhoud van die sloten.

Bent u eigenaar van een perceel waar een sloot doorheen loopt of aan grenst, dan kan het zijn dat u onderhoudsplichtig bent. Dit volgt uit de keur en de legger. (www.dommel.nl/keur en www.dommel.nl/legger) Op www.dommel.nl/schouw staat nog verdere uitleg en onderaan een kaart met de sloten welke gecontroleerd kunnen worden.

De onderhoudsverplichting strekt zich uit tot het midden van de sloot. Ligt een sloot in één perceel, dan geldt de onderhoudsplicht uiteraard voor de gehele breedte van de sloot. Afspraken met buren, gemeenten dan wel loonwerkbedrijven, voor wat betreft het uitvoeren van het onderhoud aan sloten, doen niets af aan de onderhoudsplicht van de eigenaar of gebruiker. Hij is altijd verantwoordelijk voor de staat van onderhoud van zijn deel van de sloot en wordt dan ook aangeschreven indien niet aan de onderhoudsplicht wordt voldaan.

Wat houdt de onderhoudsplicht in?

De onderhoudsplichtigen van een sloot zijn verplicht tot het instandhouden van het functioneren (o.a. waterafvoer) van de betreffende sloot. Dit houdt o.a. in:

 • 1.

  Maai de slootkanten en -bodem tijdig en verwijder het maaisel uit de sloot.

 • 2.

  Verwijder ingevallen bladeren, (overhangende) takken, specie, voorwerpen en overige zaken die de aan- en afvoer en berging van water hinderen

 • 3.

  Houdt duikers schoon

 • 4.

  Herstel oevers, taluds en bodems waar deze ingezakt zijn.

Bij het uitvoeren van bovenstaande werkzaamheden dient rekening te worden gehouden met de Wet natuurbescherming. Indien gewerkt wordt volgens de Gedragscode voor de waterschappen, werkt u conform deze wet.

Het waterschap merkt dat sommige eigenaren tot het laatst toe wachten met het uitvoeren van onderhoudswerkzaamheden. Als het dan regent, is het land niet meer goed toegankelijk voor onderhoud waardoor niet wordt voldaan aan de onderhoudsplicht. Medewerkers van het waterschap keuren de sloot dan af. Voorkom dit en start tijdig met het onderhoud!

Aangepaste schouw ivm droogte

In verband met de droogte in het beheergebied roept het waterschap derden op om waar mogelijk water te conserveren. Dit kan bijvoorbeeld met een schot voor een duiker of een gronddam / zandzakken in de watergang. Dergelijke voorwerpen en/of maatregelen die u duidelijk bewust heeft getroffen om water te conserveren en die eenvoudig verwijderd of ongedaan gemaakt kunnen worden, vallen in principe onder de noemer “voorwerpen en overige zaken die de afvoer van water hinderen”. In deze situaties zal het waterschap niet zonder meer afkeuren. Op elke locatie zal het waterschap beoordelen waar al dan niet sprake is van achterstallig onderhoud en/of een ontoelaatbare belemmering van de waterafvoer.

Het niet maaien van sloten en/of het niet schoonmaken van duikers en/of ingestorte taluds kunnen ook bijdragen aan waterconservering. Gelet op het mogelijke risico op wateroverlast als gevolg van achterstallig onderhoud zal het waterschap hierop wel blijven controleren tijdens de komende schouw. Let wel, als onderhoudsplichtige blijft u altijd zelf verantwoordelijk voor de goede waterhuishouding en afwatering ter plaatse en blijft het belangrijk dat u wateroverlast voorkomt.   

Wat als u niet voldoet aan de onderhoudsplicht?

Blijft u als eigenaar of gebruiker in gebreke in uw onderhoudsplicht, en verwacht het waterschap wateroverlast, dan nemen we gepaste maatregelen. Zo krijgen onder meer een eigenaar of gebruiker die de vorige keer al een vooraankondiging van bestuursdwang opgelegd heeft gekregen, nu zonder waarschuwing direct een proces-verbaal of een bestuurlijke strafbeschikking (zie www.dommel.nl/handhaving).

In het uiterste geval zal het waterschap de onderhoudsplicht uitvoeren op kosten van de overtreder.

Contact

Voor vragen over deze bekendmaking kunt u contact opnemen met het waterschap, (0411) 618 618.