Waterschapsblad van Waterschap Aa en Maas

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Waterschap Aa en MaasWaterschapsblad 2019, 11941Plannen | overigOntwerp-projectplan waterwet Beerseweg-Vissteeg

Inzagetermijn van 11 november 2019 tot en met 22 december 2019

 

Het Dagelijks Bestuur van waterschap Aa en Maas heeft op 4 november 2019 het ontwerp-projectplan waterwet Beerseweg-Vissteeg vastgesteld.

In het samenwerkingsverband de Verborgen Raamvallei wordt met 21 partners intensief samengewerkt aan de ontwikkeling van het Gebiedsplan Raam. In dit gebiedsplan is uitgewerkt hoe de verschillende opgaven voor natuur, water, landbouw, recreatie, infrastructuur en cultuurhistorie moet worden gerealiseerd. Een van de projecten binnen het gebiedsplan Raam is de integrale ontwikkeling van de beek de Lage Raam.

Overkoepelend doel van deze beekontwikkeling is het inrichten van een robuust en toekomstbestendig watersysteem.

 

Met dit projectplan wordt de aanleg van 300 m ecologische inrichting beoogd. Het plan dient als voorbeeldproject binnen de totale beekontwikkeling in de Lage Raam.

 

Inzage

Het ontwerp-projectplan kunt u vinden op www.aaenmaas.nl/gebiedsplanraam.

 

Zienswijzen

Belanghebbenden kunnen gedurende de termijn van terinzagelegging hun zienswijzen indienen tegen dit ontwerpbesluit. Zienswijzen kunnen zowel schriftelijk als mondeling worden ingediend.

Schriftelijke zienswijzen kunt u sturen aan het Dagelijks Bestuur van waterschap Aa en Maas, Postbus 5049, 5201 GA ’s-Hertogenbosch.

Wilt u mondeling uw zienswijze indienen? Neem dan vóór 23 december 2019 contact op met de hierna genoemde projectleider.

Uitsluitend degene die tijdig een zienswijze hebben ingediend, hebben de mogelijkheid in beroep te gaan bij de rechtbank tegen het definitieve projectplan.

Van uw zienswijze en de reactie daarop van het Dagelijks Bestuur wordt een nota van zienswijzen opgesteld. In deze nota van zienswijzen kunnen uw persoonsgegevens worden vermeld. Wij verzoeken u in uw zienswijze uitdrukkelijk aan te geven of u bezwaar heeft tegen vermelding van uw persoonsgegevens.

 

Wilt u meer weten?

Voor vragen kunt u contact opnemen met projectleider Joost Jansen. Deze is bereikbaar op tel.nr. 073 615 8261 of per mail via joostjansen@aaenmaas.nl.

 

’s-Hertogenbosch, 11 november 2019