Ontwerp begroting 2020 Waterschap Vallei en Veluwe ter inzage

 

Het college van dijkgraaf en heemraden heeft de ontwerp begroting op 14 oktober 2019 vastgesteld. De begroting bevat het beleid en de geraamde uitgaven en inkomsten van het waterschap voor 2020. De tarieven voor 2020, voor de zuiveringsheffing, de verontreinigingsheffing en de watersysteemheffing van ingezetenen, eigenaren van gebouwen, eigenaren van natuur en eigenaren van overige gronden, zijn gebaseerd op deze begroting.

Het waterschap verdeelt de kosten, die het moet maken om zijn taken goed uit te voeren onder de belanghebbenden. Zo betalen huishoudens en bedrijven zuiveringsheffing omdat het waterschap onder meer hun afvalwater zuivert. De watersysteemheffing is bedoeld voor het onderhoud van dijken, het waterpeilbeheer en het bewaken van de kwaliteit van het oppervlaktewater in het waterschapsgebied. Iedereen die belang heeft bij deze taken betaalt mee.

Ter inzage

De ontwerp begroting 2020 ligt van 12 november 2019 tot en met 26 november 2019 tijdens openingstijden ter inzage bij de receptie van het waterschapskantoor, Steenbokstraat 10 in Apeldoorn, telefoonnummer (055) 5 272 911.

Belangstellenden kunnen een exemplaar van de ontwerp begroting aanvragen bij het waterschap.

Een ieder kan bedenkingen over de ontwerp begroting sturen naar het college van dijkgraaf en heemraden van Waterschap Vallei en Veluwe, Postbus 4142, 7320 AC Apeldoorn, of via mailadres: info@vallei-veluwe.nl. De bedenkingen moeten uiterlijk 26 november 2019 binnen zijn. Het algemeen bestuur van Waterschap Vallei en Veluwe stelt de begroting en de tarieven op 27 november 2019 vast.

 

Het college van dijkgraaf en heemraden van Waterschap Vallei en Veluwe,

drs. ing. K.A. Blokland,

secretaris

drs T. Klip-Martin,

dijkgraaf

Naar boven