Bekendmaking projectplan Waterwet "Aanleg kunstwerken Markelose Broek”

Het college van dijkgraaf en heemraden van het Waterschap Rijn en IJssel heeft op 24 september 2019 een projectplan als bedoeld in artikel 5.4 van de Waterwet vastgesteld voor het aanleggen van drie klepstuwen en een afsluiter in het Markelose Broek

De aan te leggen kunstwerken verbeteren de lokale waterhuishouding omdat er nu meer mogelijkheden bestaan om bij droge perioden water vast te houden in het gebied. Dit vast houden gebeurt door het stuwpeil hoger op te zetten. Door het hoger stuwpeil (streefpeil hoog) en de maatregelen die de omliggende agrariërs hebben getroffen wordt het water optimaal vastgehouden in het gebied. In een natte periode worden de stuwpeil op het huidige waterpeil gezet. (streefpeil laag). De werkzaamheden worden deels op eigen grond van het waterschap en deels op gronden van derden uitgevoerd binnen de kernzone.

Het projectplan Waterwet is als “externe bijlage” te downloaden aan de linkerzijde van deze pagina.

Belanghebbenden kunnen gedurende zes weken met ingang van de dag na die waarop het projectplan Waterwet bekend is gemaakt, tegen het besluit schriftelijk bezwaar instellen bij het college van dijkgraaf en heemraden van het Waterschap Rijn en IJssel, Postbus 148 (7000 AC) te Doetinchem.

Het indienen van een bezwaarschrift heeft geen schorsende werking. Dit betekent dat het besluit blijft gelden in de tijd dat het bezwaarschrift in behandeling is. Als een belanghebbende dit niet wilt, bijvoorbeeld omdat het besluit onherstelbare gevolgen heeft voor de belanghebbende, dan kan hij/zij een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de Voorzieningenrechter van Rechtbank Gelderland, locatie Arnhem, Afdeling bestuursrecht, Postbus 9030 (6800 EM) te Arnhem.

Op het projectplan Waterwet is hoofdstuk 1, afdeling 2 van de Crisis- en Herstelwet van toepassing.

Voor meer informatie over het projectplan Waterwet kunt u terecht bij heer B. Weener van het waterschap (b.weener@wrij.nl). De contactpersoon kan uw vragen beantwoorden en het plan met u doornemen.

 

Naar boven