Waterschapsblad van Hoogheemraadschap van Rijnland

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Hoogheemraadschap van RijnlandWaterschapsblad 2019, 11840Beschikkingen | afhandelingPublicatie watervergunning 2019-015448 diverse wekzaamheden in de wijk Palenstein in Zoetermeer

Het hoogheemraadschap van Rijnland heeft op 4 november 2019 een vergunning verleend aan Gemeente Zoetermeer voor

a. Het graven en hebben van ongeveer 1500 m² primair oppervlaktewater in kwetsbaar kwelgebied;

b. Het bouwen en hebben van een brandweerbrug over nieuw te graven oppervlaktewater met een doorvaarthoogte van 1 m in het midden van de brug;

c. Het aanleggen en hebben van een rechthoekige duiker met een breedte van 2,50 m en een hoogte van 0,95 m in een bestaande dam tussen de bestaande en de nieuw te graven primaire watergangen;

d. Het vervangen en hebben van een verbindingsduiker door een verbindingsduiker met Ø 1000 mm, een en ander in de wijk Palenstein in Zoetermeer.

 

De stukken liggen tot en met 16 december 2019 ter inzage in het kantoorgebouw van Rijnland, Archimedesweg 1 in Leiden. Voor inzage van de stukken moet u een afspraak maken: 071 - 3063494.

 

Als u belanghebbende bent kunt u tijdens de inzagetermijn schriftelijk een gemotiveerd bezwaarschrift indienen. U richt dat aan dijkgraaf en hoogheemraden van het Hoogheemraadschap van Rijnland, postbus 156, 2300 AD Leiden. Na het indienen van een bezwaarschrift blijft de vergunning van kracht. Wel kunt u, naast het indienen van een bezwaarschrift, de Voorzieningenrechter vragen een voorlopige voorziening te treffen. U richt dat verzoek aan de Voorzieningenrechter van de Rechtbank 's-Gravenhage (sector Bestuursrechtspraak), postbus 20302, 2500 EH Den Haag.

 

U kunt ook digitaal bezwaar maken bij Rijnland via www.rijnland.net/bezwaar of digitaal om een voorlopige voorziening verzoeken bij genoemde rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

 

Voor informatie over de vergunning kunt u contact opnemen met de heer A. Hartman van de afdeling Vergunningverlening & Handhaving, telefoon (071) 306 34 77.

 

Leiden, 4 november 2019