Waterschapsblad van Hoogheemraadschap van Rijnland

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Hoogheemraadschap van RijnlandWaterschapsblad 2019, 11839Beschikkingen | afhandelingPublicatie watervergunning 2019-014103 het brengen van stoffen afkomstig van een tankstation gelegen ten Noorden van de Bennebroekerweg, tussen Rijksweg 4 en de Nelson Mandeladreef in de gemeente Haarlemmermeer

Het hoogheemraadschap van Rijnland heeft op 4 november 2019 een vergunning verleend aan GEM A4 Zone West Beheer BV voor het brengen van stoffen, afkomstig van een tankstation voor motorbrandstoffen, in een oppervlaktewaterlichaam, te weten de ten zuidwesten van het tankstation gelegen poldersloot ten noorden van de Bennebroekerweg, tussen Rijksweg 4 en de Nelson Mandeladreef, gemeente Haarlemmermeer.

 

 

De stukken liggen tot en met 16 december 2019 ter inzage in het kantoorgebouw van Rijnland, Archimedesweg 1 in Leiden. Voor inzage buiten kantooruren moet u een afspraak maken: 071 - 3063494.

 

Als u belanghebbende bent kunt u tijdens de inzagetermijn schriftelijk een gemotiveerd bezwaarschrift indienen. U richt dat aan dijkgraaf en hoogheemraden van het Hoogheemraadschap van Rijnland, postbus 156, 2300 AD Leiden. Na het indienen van een bezwaarschrift blijft de vergunning van kracht.

Wel kunt u, naast het indienen van een bezwaarschrift, de Voorzieningenrechter vragen een voorlopige voorziening te treffen. U richt dat verzoek aan de Voorzieningenrechter van de Rechtbank 's-Gravenhage (sector Bestuursrechtspraak), postbus 20302, 2500 EH Den Haag.

 

U kunt ook digitaal bezwaar maken bij Rijnland via www.rijnland.net/bezwaar of digitaal om een voorlopige voorziening verzoeken bij genoemde rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

 

Voor informatie over de vergunning kunt u contact opnemen met de heer N. Buijsman van de afdeling Vergunningverlening & Handhaving, telefoon 071-3063486.

 

Leiden, 4 november 2019