Waterschapsblad van Hoogheemraadschap van Rijnland

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Hoogheemraadschap van RijnlandWaterschapsblad 2019, 11838Beschikkingen | afhandelingPublicatie watervergunning 2019-013034 diverse werkzaamheden ter hoogte van Huigsloterdijk 353-358 in Buitenkaag

Het hoogheemraadschap van Rijnland heeft op 4 november 2019 een vergunning verleend voor

a. Het realiseren van een risicovol werk in de kern- en beschermingszone van de waterkering;

b. Het aanleggen en hebben van een object in de beschermingszone van een waterkering;

c. Het uitvoeren van graafwerkzaamheden in de kern- en/of beschermingszone van de waterkering dieper dan 0,30 meter minus maaiveld;

d. Het aanbrengen en hebben van een damwandconstructie in het buitentalud van de regionale kering; dit alles ter hoogte van Huigsloterdijk 353-358 in Buitenkaag.

 

Maatwerk besluit genomen voor het aanleggen en hebben van een steiger groter dan 20 m² op een regionale kering ter hoogte van Huigsloterdijk 353-358 te Buitenkaag.

 

De stukken liggen tot en met 16 december 2019 ter inzage in het kantoorgebouw van Rijnland, Archimedesweg 1 in Leiden. Voor inzage van de stukken moet u een afspraak maken: 071 - 3063494.

 

Als u belanghebbende bent kunt u tijdens de inzagetermijn schriftelijk een gemotiveerd bezwaarschrift indienen. U richt dat aan dijkgraaf en hoogheemraden van het Hoogheemraadschap van Rijnland, postbus 156, 2300 AD Leiden. Na het indienen van een bezwaarschrift blijft de vergunning van kracht. Wel kunt u, naast het indienen van een bezwaarschrift, de Voorzieningenrechter vragen een voorlopige voorziening te treffen. U richt dat verzoek aan de Voorzieningenrechter van de Rechtbank 's-Gravenhage (sector Bestuursrechtspraak), postbus 20302, 2500 EH Den Haag.

 

U kunt ook digitaal bezwaar maken bij Rijnland via www.rijnland.net/bezwaar of digitaal om een voorlopige voorziening verzoeken bij genoemde rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

 

Voor informatie over de vergunning kunt u contact opnemen met mevrouw C. van der Zee van de afdeling Vergunningverlening & Handhaving, telefoon (071) 306 30 88.

 

Leiden, 4 november 2019