Waterschapsblad van Hoogheemraadschap van Rijnland

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Hoogheemraadschap van RijnlandWaterschapsblad 2019, 11823Beschikkingen | afhandelingPublicatie watervergunning 2019-016707 het maken en hebben van twee tijdelijke afdammingen in het kader van het project Waterentree Amsterdamse Bos aan de Nnoordzijde van het gebied rond de Bosbaansluis

Het hoogheemraadschap van Rijnland heeft op 31 oktober 2019 een vergunning verleend aan Amsterdamse Bos/gemeente Amsterdam voor het maken en hebben van twee tijdelijke afdammingen (dempingen) met duiker Ø 600 mm in een overige watergang (401-058-00033) in het kader van het project Waterentree Amsterdamse Bos aan de noordzijde van het gebied rond de Bosbaansluis.

 

De stukken liggen tot en met 12 december 2019 ter inzage in het kantoorgebouw van Rijnland, Archimedesweg 1 in Leiden. Voor inzage van de stukken moet u een afspraak maken: 071 - 3063494.

 

Als u belanghebbende bent kunt u tijdens de inzagetermijn schriftelijk een gemotiveerd bezwaarschrift indienen. U richt dat aan dijkgraaf en hoogheemraden van het Hoogheemraadschap van Rijnland, postbus 156, 2300 AD Leiden. Na het indienen van een bezwaarschrift blijft de vergunning van kracht. Wel kunt u, naast het indienen van een bezwaarschrift, de Voorzieningenrechter vragen een voorlopige voorziening te treffen. U richt dat verzoek aan de Voorzieningenrechter van de Rechtbank 's-Gravenhage (sector Bestuursrechtspraak), postbus 20302, 2500 EH Den Haag.

 

U kunt ook digitaal bezwaar maken bij Rijnland via www.rijnland.net/bezwaar of digitaal om een voorlopige voorziening verzoeken bij genoemde rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

 

Voor informatie over de vergunning kunt u contact opnemen met de heer D. Bakker van de afdeling Vergunningverlening & Handhaving, telefoon (071) 306 34 55.

 

Leiden, 31 oktober 2019