Waterschapsblad van Hoogheemraadschap van Rijnland

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Hoogheemraadschap van RijnlandWaterschapsblad 2019, 11778Beschikkingen | afhandelingPublicatie watervergunning 2019-016859 het bouwen en hebben van een bouwwerk en het graven in een waterkering ter plaatse van Akerdijk 142A te Badhoevedorp

Het hoogheemraadschap van Rijnland heeft op 31 oktober 2019 een vergunning verleend voor

a. Het bouwen en hebben van een bouwwerk in de kernzone van een regionale waterkering;

b. Het graven in de kernzone van een regionale waterkering; ter plaatse van Akerdijk 142A te Badhoevedorp.

 

De stukken liggen tot en met 12 december 2019 ter inzage in het kantoorgebouw van Rijnland, Archimedesweg 1 in Leiden. Voor inzage van de stukken moet u een afspraak maken: 071 - 3063494.

 

Als u belanghebbende bent kunt u tijdens de inzagetermijn schriftelijk een gemotiveerd bezwaarschrift indienen. U richt dat aan dijkgraaf en hoogheemraden van het Hoogheemraadschap van Rijnland, postbus 156, 2300 AD Leiden. Na het indienen van een bezwaarschrift blijft de vergunning van kracht. Wel kunt u, naast het indienen van een bezwaarschrift, de Voorzieningenrechter vragen een voorlopige voorziening te treffen. U richt dat verzoek aan de Voorzieningenrechter van de Rechtbank 's-Gravenhage (sector Bestuursrechtspraak), postbus 20302, 2500 EH Den Haag.

 

U kunt ook digitaal bezwaar maken bij Rijnland via www.rijnland.net/bezwaar of digitaal om een voorlopige voorziening verzoeken bij genoemde rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

 

Voor informatie over de vergunning kunt u contact opnemen met de heer C. Strikker van de afdeling Vergunningverlening & Handhaving, telefoon (071) 306 38 53.

 

Leiden, 31 oktober 2019