Waterschapsblad van Hoogheemraadschap van Rijnland

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Hoogheemraadschap van RijnlandWaterschapsblad 2019, 11773Beschikkingen | afhandelingPublicatie watervergunning 2019-016385 aanbrengen en hebben van gasleidingen nabij Hoorn 124 te Alphen aan den Rijn

Het hoogheemraadschap van Rijnland heeft op 29 oktober 2019 een vergunning verleend aan Liander Infra N.V. voor

a. Het aanbrengen en hebben van Ø 110 mm PE100 SDR 11 30 mBar gasleidingen door middel van een open ontgraving in de kern- en beschermingszones van de boezemwaterkering;

b. Het aanbrengen en hebben van Ø 160 mm PE100 SDR 11 30 mBar gasleidingen door middel van een open ontgraving in de kern- en beschermingszones van de boezemwaterkering nabij Hoorn 124 te Alphen aan den Rijn.

 

De stukken liggen tot en met 10 december 2019 ter inzage in het kantoorgebouw van Rijnland, Archimedesweg 1 in Leiden. Voor inzage van de stukken moet u een afspraak maken: 071 - 3063494.

 

Als u belanghebbende bent kunt u tijdens de inzagetermijn schriftelijk een gemotiveerd bezwaarschrift indienen. U richt dat aan dijkgraaf en hoogheemraden van het Hoogheemraadschap van Rijnland, postbus 156, 2300 AD Leiden. Na het indienen van een bezwaarschrift blijft de vergunning van kracht. Wel kunt u, naast het indienen van een bezwaarschrift, de Voorzieningenrechter vragen een voorlopige voorziening te treffen. U richt dat verzoek aan de Voorzieningenrechter van de Rechtbank 's-Gravenhage (sector Bestuursrechtspraak), postbus 20302, 2500 EH Den Haag.

 

U kunt ook digitaal bezwaar maken bij Rijnland via www.rijnland.net/bezwaar of digitaal om een voorlopige voorziening verzoeken bij genoemde rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

 

Voor informatie over de vergunning kunt u contact opnemen met de heer J. Verheul van de afdeling Vergunningverlening & Handhaving, telefoon (071) 306 36 11.

 

Leiden, 29 oktober 2019