Waterschapsblad van Waterschap Noorderzijlvest

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Waterschap NoorderzijlvestWaterschapsblad 2019, 11734Overige overheidsinformatieHet algemeen bestuur van het waterschap Noorderzijlvest:

overwegende dat:

- het waterschap ingevolge art. 5.1 van de Waterwet een legger dient vast te stellen voor de onder zijn beheer staande waterstaatswerken;

- het in verband met de veiligheid in het beheergebied van het waterschap en de bescherming tegen overstroming noodzakelijk is een actuele legger voor de primaire waterkeringen in stand te houden;

- vanwege de dijkversterkingsopgave tussen Eemshaven en Delfzijl de vigerende Legger Waterkeringen-Zeedijk 2010 voor dat traject niet meer voldoet;

- het dagelijks bestuur in zijn vergadering van 27 augustus 2019 het ontwerp van de partiële herziening van de Legger Waterkeringen-Zeedijk 2010 heeft vastgesteld om de vigerende legger te actualiseren, voor zover dit betrekking heeft op de dijkversterkingsopgave tussen Eemshaven en Delfzijl;

- het vaststellingsbesluit alsmede de ontwerplegger voor een ieder ter inzage hebben gelegen van 28 augustus t/m 9 oktober 2019;

- gedurende de periode van terinzagelegging geen zienswijzen zijn ingediend;

- op aangeven van de Provincie Groningen het ontwerp ambtelijk gewijzigd is in verband met het feit dat een gronddepot in de zuidelijkste punt van het dubbele dijk traject abusievelijk onderdeel uitmaakte van de primaire kering;

- het dagelijks bestuur op 15 oktober 2019 het gewijzigd ontwerp van de partiële herziening van de Legger Waterkeringen-Zeedijk 2010 heeft vastgesteld;

 

gezien het voorstel van het dagelijks bestuur van het waterschap Noorderzijlvest;

 

gelet op het bepaalde in artikel 5.1, van de Waterwet, in overeenstemming met artikel 56 juncto 84, van de Waterschapswet en artikel 79, van de Waterschapswet en voorts met het bepaalde in de Algemene wet bestuursrecht, gelezen in samenhang met artikel 2, eerste lid, aanhef en onder letter d juncto artikel 3 van de Inspraakverordening waterschap Noorderzijlvest

 

Besluit

 

  • I.

    vast te stellen de partiële herziening van de Legger Waterkeringen-Zeedijk 2010, van het waterschap Noorderzijlvest; 

  • II.

    te bepalen dat dit besluit in werking treedt met ingang van de dag volgend op die van de bekendmaking; 

  • III.

    te bepalen dat dit besluit, bedoeld onder I, na vaststelling en bekendmaking ter inzage wordt gelegd overeenkomstig hetgeen daaromtrent is bepaald in artikel 73, van de Waterschapswet.

 

Aldus besloten in de vergadering van het Algemeen Bestuur van het waterschap Noorderzijlvest, gehouden op 30 oktober 2019 te Groningen.

 

Het Dagelijks Bestuur:

 

Bert Middel, dijkgraaf

Bas Tammes, secretaris-directeur

Aanvullend kan de geactualiseerde legger via de volgende website in worden gezien: https://geo.noorderzijlvest.nl/