Peilbesluit De Dijken - Bakkerom vastgesteld

Op 30 oktober 2019 heeft het Algemeen Bestuur van het waterschap Noorderzijlvest het peilbesluit De Dijken – Bakkerom vastgesteld.

Binnen de polder De Dijken - Bakkerom is de inrichting van het natuur- en waterbergingsgebied De Dijken-Bakkerom gepland. De gebiedsinrichting verandert het watersysteem van de polder. Ook zijn voor de natuurdoelen hogere waterpeilen nodig. Om deze redenen is een nieuw peilbesluit opgesteld.

In het peilbesluit legt het waterschap vast welke waterpeilen in de verschillende peilgebieden worden gevoerd. In de toelichting bij dit besluit zijn het watersysteem, de toetsing, de inbreng vanuit het gebied, de gemaakte keuzes en de onderbouwing van de peilen beschreven. Ook vindt u in de toelichting de maatregelen waarmee we het watersysteem aanpassen. De uitvoering van de maatregelen is ondertussen in voorbereiding.

Inzage 

Het besluit (inclusief het peilenplan) en de toelichting zijn met ingang van de datum van verschijning van deze publicatie in te zien. U kunt de stukken inzien door de bij deze elektronische bekendmaking gevoegde bijlage(n) te openen. Kijk hiervoor links op deze pagina onder ‘Externe bijlagen’.

Beroep 

Een belanghebbende die door het besluit in zijn belang wordt getroffen kan binnen zes weken na bekendmaking van het besluit beroep instellen bij de Rechtbank Noord-Nederland, Postbus 150 , 9700 AD Groningen. Het beroepschrift moet worden ondertekend en ten minste bevatten naam en adres van de indiener, dagtekening van het beroep, een omschrijving van het besluit waartegen het beroep is gericht en de gronden van het beroep. U kunt alleen beroep instellen als u tijdig een zienswijze over het ontwerpbesluit hebt ingediend of als u redelijkerwijze niet kan worden verweten dat u geen zienswijze over het ontwerpbesluit hebt ingediend.

Als u beroep instelt moet u griffierecht betalen. Een ingediend beroep schorst niet de werking van het besluit. Daarvoor dient u een verzoek om voorlopige voorziening in te dienen bij de voorzieningenrechter van de rechtbank. U kunt ook digitaal beroep instellen bij genoemde rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

Informatie 

Voor meer informatie verwijzen wij naar https://www.noorderzijlvest.nl/ons-werk/peilbesluiten/

 

Naar boven