Waterschapsblad van Waterschap Hunze en Aa's

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Waterschap Hunze en Aa'sWaterschapsblad 2019, 11665Overige besluiten van algemene strekkingOntwerpbegroting

De ontwerpbegroting 2020 van het waterschap Hunze en Aa’s ligt ter inzage van 30 oktober 2019 tot en met 19 november 2019 op werkdagen (van 08.30 uur tot 16.00 uur) op het waterschapshuis, Aquapark 5 te Veendam.

Tevens ligt de aan de ontwerp-begroting ten grondslag liggende meerjarenraming 2020-2023 ter inzage.

De ontwerp begroting 2020 en de meerjarenraming 2020-2023 zijn in te zien via onze website: www.hunzeenaas.nl onder actueel/bekendmakingen. De stukken zijn ook tegen betaling van de kosten verkrijgbaar.

Voor meer informatie kunt u bellen met:

De heer Jan Schiphuis,

Telefoonnummer (0589) 693 886