Waterschapsblad van Waterschap Vechtstromen

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Waterschap VechtstromenWaterschapsblad 2019, 11590Beschikkingen | afhandelingNijverdal, Nightbike Experience waterloop 2 (Regge)

Vergunning Keur waterschap Vechtstromen en Waterwet

Het dagelijks bestuur van waterschap Vechtstromen heeft positief besloten op de aanvraag van

De Wilgenweard te Nijverdal voor het houden van de Nightbike Experiende op de westelijke oever van waterloop 2 (Regge), tussen de Brukkeler Stuw en Schuilenburg op maandag 30 december 2019, tussen 18:00 uur en 21:00 uur.

 

Ter inzage

De vergunning en de onderliggende stukken liggen ter inzage tot 6 weken na bekendmaking en kunnen worden ingezien bij het waterschap Vechtstromen op het hoofdkantoor in Almelo onder vermelding van Z-1924540.

 

Bezwaar

Tegen de vergunning staat voor belanghebbenden de mogelijkheid open om binnen 6 weken een bezwaarschrift in te dienen bij waterschap Vechtstromen, Postbus 5006, 7600 GA te Almelo. De vergunning is aan de vergunninghouder bekendgemaakt op de datum weergegeven onder deze kennisgeving.

 

Inlichtingen

Voor nadere inlichtingen kunt u zich richten tot het team Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving van het waterschap Vechtstromen, tel. 088-2203333.

  

Almelo, 29 oktober 2019