Waterschapsblad van Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Hoogheemraadschap De Stichtse RijnlandenWaterschapsblad 2019, 11249VerordeningenWijziging Regeling ondersteuning leden algemeen bestuur

Het algemeen bestuur van Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden,

gelezen het voorstel van dijkgraaf en hoogheemraden van 20 augustus 2019 met DM-nummer 1566631;

BESLUIT:
 • I.

  De Regeling ondersteuning leden algemeen bestuur, vastgesteld bij besluit van 28 januari 2009, te wijzigen als volgt:

Er wordt een nieuw artikel 6 ingevoegd dat komt te luiden:

Artikel 6

 • 1.

  Naast de vergoedingen, tegemoetkomingen en toelagen welke rechtstreeks voortvloeien uit Hoofdstuk 4, Afdeling 4.1, van het Rechtspositiebesluit decentrale politieke ambtsdragers (Stb. 2018 386), ontvangt een lid van het algemeen bestuur eveneens een toelage c.q. tegemoetkoming voor:

  • a.

   het lidmaatschap van een onderzoekscommissie, vermeld in artikel 4.1.3 van voormeld rechtspositiebesluit;

  • b.

   het lidmaatschap van een bijzondere commissie, als bedoeld in artikel 4.1.4 van voormeld rechtspositiebesluit;

  • c.

   het treffen van voorzieningen ter zake van arbeidsongeschiktheid, ouderdom en overlijden, zoals vermeld in artikel 4.1.9 van voormeld rechtspositiebesluit.

 • 2.

  De hoogte van de toelage voor het lidmaatschap van de commissies vermeld onder a. en b. in het vorige lid bedraagt € 100,- per maand, welk bedrag wordt gewijzigd overeenkomstig een wijziging in de bezoldiging van het personeel in de sector Rijk.

   

 • II.

  Te bepalen dat dit besluit in werking treedt op de dag van zijn bekendmaking en dat de gevolgen ervan terugwerkende kracht hebben tot 1 juni 2019.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 9 oktober 2019

Voorzitter, J.C.H. Haan

Secretaris, J. Goedhart