Waterschapsblad van Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Hoogheemraadschap De Stichtse RijnlandenWaterschapsblad 2019, 11248VerordeningenWijziging Reglement voor de vaste commissies van advies van Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden

Het algemeen bestuur van Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden,

gelezen het voorstel van dijkgraaf en hoogheemraden van 20 augustus 2019 met DM-nummer 1566631;

BESLUIT:
 • I.

  Het Reglement voor de vaste commissies van advies van Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden, vastgesteld bij besluit van 28 januari 2009, te wijzigen als volgt:

   

 • A.

  Artikel 1, sub e, wordt gewijzigd en komt aldus te luiden:

“duolid: een door een fractie aangewezen commissielid, niet zijnde lid van het algemeen bestuur, die staat geplaatst op de kandidatenlijst van de betreffende partij voor de laatst gehouden verkiezingen voor het algemeen bestuur, dan wel op de reservelijst staat vermeld voor de lopende bestuursperiode van de organisatie die de personen voor de betreffende geborgde zetels aanwijst.”

 

 • B.

  Artikel 3, lid 3, wordt gewijzigd en komt aldus te luiden

“De fracties mogen, naast de verdeling zoals omschreven in het eerste lid onder b, voor een van de commissies een duolid aanwijzen, met dien verstande dat bij de omschreven verdeling van een oneven aantal fractieleden het aangewezen duolid zitting neemt in de commissie met het laagste aantal fractieleden, waarbij het bepaalde in het tweede lid van overeenkomstige toepassing is.”

 

 • C.

  Artikel 5, lid 2, wordt gewijzigd en komt aldus te luiden

“De zittingsperiode van een commissielid eindigt voorts door ontslagneming, door het verlenen van tussentijds ontslag door het algemeen bestuur en eindigt van rechtswege op het moment dat een commissielid, een duolid daaronder begrepen, niet meer voldoet aan de eisen zoals omschreven in artikel 31 van de Waterschapswet.”

 

 • II.

  Te bepalen dat dit besluit in werking treedt met ingang van de dag van zijn bekendmaking.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 9 oktober 2019

Voorzitter, J.C.H. Haan

Secretaris, J. Goedhart