Bekendmaking besluit tot actualisatie en vaststelling van de wijzigingen in de Legger Waterkeringen

Het college van dijkgraaf en heemraden van waterschap Rijn en IJssel heeft in haar vergadering van 10 oktober 2019 ten behoeve van de actualisatie van de Legger Waterkeringen besloten de wijzigingen in de Legger Waterkeringen definitief vast te stellen.

Wat is de legger

Het waterschap heeft op basis van de Waterwet en de Waterschapswet een legger voor de Waterkeringen vastgesteld.

Deze legger is een register van kaarten, tabellen en een leeswijzer waarin gegevens over de ligging, vorm, afmeting en constructie van waterkeringen zijn vastgelegd. In de legger wordt ook vermeld wie, waar en waarvoor, verantwoordelijk is ten aanzien van het onderhoud.

Waarom wordt de Legger Waterkeringen geactualiseerd

Sinds de vorige vaststelling van de legger zijn er (water)vergunningen aan derden verleend en projectplannen Waterwet (projecten van het waterschap zelf) tot uitvoering gebracht en opgeleverd. Ook is aan de kwaliteit van de legger gewerkt door fouten te corrigeren, dit kan ook gaan om kleine geometrische wijzigingen. Deze gewijzigde omstandigheden moeten vastgelegd worden in de legger. Dit gegeven maakt dat er aanleiding is de legger te actualiseren door wijzigingen in de legger vast te stellen.

Inzage

Het ontwerpbesluit ten behoeve van de actualisatie van de leggers heeft gedurende zes weken na de dag van het bekendmaken (digitaal) ter inzage gelegen. Eenieder is in de gelegenheid gesteld gedurende deze termijn schriftelijk of mondeling zienswijze(n) naar voren te brengen. In deze periode zijn geen zienswijzen ontvangen. Daarmee is de legger ten opzichte van het ontwerpbesluit nu door het dagelijks bestuur ongewijzigd vastgesteld.

U kunt de geactualiseerde legger gedurende openingstijden van het kantoor digitaal inzien op het kantoor van het waterschap, Liemersweg 2, 7006 GG, in Doetinchem. U kunt voor het inzien van de legger een afspraak maken met de unit waterbeheer, telefoonnummer (0314) 369369. Een medewerker van het waterschap kan u desgewenst hulp bieden bij het inzien van de legger.

Aanvullend kan de geactualiseerde legger via de website van het Waterschap Rijn en IJssel in worden gezien via https://www.wrij.nl/thema/actueel/actualisatie-legger/

Beroep

Binnen zes weken na de dag van bekendmaking van het onderhavige besluit kan beroep worden ingesteld bij de Rechtbank Gelderland. Beroep kan worden ingesteld door degene die een zienswijze hebben ingediend tegen het ontwerpbesluit van het college tot het vaststellen van de geactualiseerde legger van d.d. 30 juli 2019 en degenen die redelijkerwijs niet verweten kan worden dat zij geen zienswijze hebben ingediend.

Beroep is alleen mogelijk voor zover met het onderhavige besluit in de leggers onderhoudsplichtigen of onderhoudsverplichtingen worden aangewezen en voor zover de ligging van een waterbergingsgebied of beschermingszone als bedoeld in de Waterwet wordt vastgesteld of gewijzigd.

Het beroep dient ingesteld te worden bij de Rechtbank Gelderland, locatie Arnhem, Postbus 9030, 6800 EM te Arnhem.

 

Naar boven