Waterschapsblad van Waterschap Aa en Maas

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Waterschap Aa en MaasWaterschapsblad 2019, 10934Plannen | overigOntwerp-projectplan Inrichting Slievense Loop

Inzagetermijn van 14 oktober 2019 tot en met 25 november 2019

 

Het Dagelijks Bestuur van waterschap Aa en Maas heeft op 8 oktober 2019 het ontwerp-projectplan Inrichting Slievense Loop vastgesteld.

 

Maatregelen

Met dit projectplan wordt het verminderen van wateroverlast in Someren beoogd. Het waterschap streeft naar het voorkomen en waar nodig beperken van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste (veilig en bewoonbaar beheergebied en voldoende water).

De inrichtingsmaatregelen bestaan uit:

 • 1.

  Het afkoppelen van een deelgebied in het noorden van Someren;

 • 2.

  De aanleg van een nieuwe buffer voor het stedelijk watersysteem;

 • 3.

  De verbetering van de bestaande buffer;

 • 4.

  De aanleg van overloopgebieden bij de Slievense Loop;

 • 5.

  Het vergroten van de afvoer- en bergingscapaciteit van de Slievense Loop;

 • 6.

  Het automatiseren van de stuwen in de Slievense Loop;

 • 7.

  Het verleggen van watergang 2800400.

 

Het projectplan waterwet heeft betrekking op de laatste drie punten. Omdat deze drie punten onderdeel zijn van een groter geheel, komen ook de andere punten kort aan bod. Voor punt vier (aanleg van overloopgebieden) zal bij verdere uitwerking een apart projectplan worden opgesteld.

 

Inzage

Het ontwerp-projectplan en de daarop betrekking hebbende stukken liggen op werkdagen van 09.00-17.00 uur ter inzage op de volgende locatie:

 • Waterschapskantoor, Pettelaarpark 70 ’s-Hertogenbosch.

Het ontwerp-projectplan en de daarop betrekking hebbende stukken zijn tevens als bijlage bij deze bekendmaking opgenomen.

 

Voor meer informatie kunt u tijdens een inloopavond terecht op donderdag 24 oktober 2019 vanaf 19.00 uur in gemeenschapshuis De Weijers, Ter Hofstadlaan 77 in Someren.

 

Zienswijzen

Belanghebbenden kunnen gedurende de termijn van terinzagelegging hun zienswijzen indienen tegen dit ontwerpbesluit. Zienswijzen kunnen zowel schriftelijk als mondeling worden ingediend.

 

Schriftelijke zienswijzen kunt u sturen aan het Dagelijks Bestuur van waterschap Aa en Maas, Postbus 5049, 5201 GA ’s-Hertogenbosch.

Wilt u mondeling uw zienswijze indienen? Neem dan vóór 25 november 2019 contact op met de hierna genoemde projectleider.

 

Uitsluitend degene die tijdig een zienswijze hebben ingediend, hebben de mogelijkheid in beroep te gaan bij de rechtbank tegen het definitieve projectplan.

Van uw zienswijze en de reactie daarop van het Dagelijks Bestuur wordt een nota van zienswijzen opgesteld. In deze nota van zienswijzen kunnen uw persoonsgegevens worden vermeld. Wij verzoeken u in uw zienswijze uitdrukkelijk aan te geven of u bezwaar heeft tegen vermelding van uw persoonsgegevens.

 

Wilt u meer weten?

Voor vragen kunt u contact opnemen met de projectleider Peter Rutten. Deze is telefonisch bereikbaar via 073-6156806. U kunt ook contact opnemen met de assistent-projectleider Romelia Kokx via telefoonnummer 088 178 8000.

 

’s-Hertogenbosch, 14 oktober 2019