Waterschapsblad van Hoogheemraadschap van Rijnland

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Hoogheemraadschap van RijnlandWaterschapsblad 2019, 10658Beschikkingen | afhandelingPublicatie wijzigingsvergunning 19.076792 aanleggen en hebben van 3 ronde duikers tegenover Achtermiddenweg 3B te Aarlanderveen

Het hoogheemraadschap van Rijnland heeft op 25 september 2019 een wijzigingsvergunning verleend voor het wijzigen van de bestaande vergunning.

 

De wijziging betreft: het aanleggen en hebben van drie ronde duikers ieder met eenbinnendiameter van 1250 mm in de kern- en beschermingszone van eenhoofdwatergang ter plaatse van perceel kadastraal bekend Aarlanderveen,sectie A, nummer 2164, plaatselijk bekend als tegenoverAchtermiddenweg 3B, 2445 AA Aarlanderveen.

 

De stukken liggen tot en met 6 november 2019 ter inzage in het kantoorgebouw van Rijnland, Archimedesweg 1 in Leiden. Voor inzage buiten kantooruren moet u een afspraak maken: 071 - 3063494.

 

Als u belanghebbende bent kunt u tijdens de inzagetermijn schriftelijk een gemotiveerd bezwaarschrift indienen. U richt dat aan dijkgraaf en hoogheemraden van het Hoogheemraadschap van Rijnland, postbus 156, 2300 AD Leiden. Na het indienen van een bezwaarschrift blijft de vergunning van kracht.

Wel kunt u, naast het indienen van een bezwaarschrift, de Voorzieningenrechter vragen een voorlopige voorziening te treffen. U richt dat verzoek aan de Voorzieningenrechter van de Rechtbank 's-Gravenhage (sector Bestuursrechtspraak), postbus 20302, 2500 EH Den Haag.

 

U kunt ook digitaal bezwaar maken bij Rijnland via www.rijnland.net/bezwaar of digitaal om een voorlopige voorziening verzoeken bij genoemde rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

 

Voor informatie over de vergunning kunt u contact opnemen met mevrouw R. van de Pol via telefoonnummer 071-3063904.

 

Leiden, 25 september 2019