Waterschapsblad van Waterschap Amstel, Gooi en Vecht

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Waterschap Amstel, Gooi en VechtWaterschapsblad 2019, 10579Plannen | overigVastgesteld watergebiedsplan Holland, Sticht, Voorburg Oost en peilbesluiten

Het Algemeen Bestuur van Waterschap Amstel, Gooi en Vecht heeft op 19 september 2019 het watergebiedsplan Holland, Sticht Voorburg Oost definitief vastgesteld. Het plan bevat onder meer nieuwe peilbesluiten voor Holland, Sticht, Voorburg en het Honderd Oost en Breukelen Noord en de maatregelen die nodig zijn voor het juiste waterpeil, een goede waterkwaliteit en een goede waterhuishouding.

Beroepsmogelijkheden

Heeft u als belanghebbende een zienswijze ingediend of bent u het niet eens met de aanpassing in het plan? U kunt tegen het besluit tot vaststelling van het watergebiedsplan van 8 oktober 2019 t/m 19 november 2019 beroep instellen door het indienen van een beroepschrift bij de Rechtbank van Amsterdam:

Rechtbank Amsterdam

Afdeling publiekrecht, team bestuursrecht

Postbus 75850, 1070 AW Amsterdam

U kunt ook digitaal beroep instellen bij genoemde rechtbank via https://www.rechtspraak.nl/Paginas/Inloggen-Rechtspraak.aspx. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

Het beroepschrift moet worden ondertekend en tenminste bevatten:

 • 1.

  de naam en het adres van de indiener;

 • 2.

  de dagtekening;

 • 3.

  een omschrijving van het besluit waartegen het beroep is gericht;

 • 4.

  de gronden van het beroep. 

In het plan zijn waterinrichtingsmaatregelen (aanleg en wijzigingen van waterstaatswerken) opgenomen zoals dit staat beschreven in artikel 5.4 van de Waterwet. Hierop is de Crisis- en Herstelwet van toepassing. Daarom geldt voor het indienen van beroep dat: 

 • 1.

  de beroepsgronden in het beroepschrift worden opgenomen;

 • 2.

  het beroep niet-ontvankelijk wordt verklaard, indien binnen de beroepstermijn geen gronden zijn ingediend, en

 • 3.

  deze na afloop van de beroepstermijn niet meer kunnen worden aangevuld. 

Het indienen van een beroepschrift schorst niet de werking van het besluit. Als beroep is ingesteld, kan in spoedeisende gevallen de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Amsterdam worden gevraagd een voorlopige voorziening te treffen. 

Inzien van de stukken

U kunt het plan vanaf 8 oktober 2019 inzien op www.overheid.nl.

Meer informatie

Kijk op www.agv.nl voor meer informatie over het plan.

Amsterdam, 8 Oktober 2019