Rectificatie Bekendmaking mogelijkheid tot het indienen van kandidatenlijsten

Rectificatie

Deze publicatie is gerectificeerd omdat in de publicatietekst van 16 januari 2019 het foutieve tijdstip van 19.00 uur staat genoteerd voor de openbare zitting van het centraal stembureau op 8 februari 2019.

Het correcte tijdstip van de openbare zitting op 8 februari 2019 is 16.00 uur.

Het centraal stembureau van Waterschap Rijn en IJssel beslist - krachtens artikel I 4 van de Kieswet - in een openbare zitting op vrijdag 8 februari 2019 om 16:00 uur over:

- de geldigheid van de ingediende kandidatenlijsten;

- het handhaven van de daarop voorkomende kandidaten;

- het handhaven van de daarboven geplaatste aanduiding van een politieke groepering;

Tevens nummert het centraal stembureau ingevolge artikel I 12 van de Kieswet de ingediende kandidatenlijsten. Ingevolge het bepaalde in artikel I 1 van het Kiesbesluit wordt het proces-verbaal van de zitting ter inzage gelegd bij het centraal stembureau op het kantoor van het waterschap en geplaatst op de website van het waterschap: www.wrij.nl/waterschapsverkiezingen

Rechtsbescherming

Iedere belanghebbenden kan tot uiterlijk op de zesde dag na bekendmaking van dit besluit beroep instellen bij de afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.

Informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met mevrouw C. Molenaar, telefoon (0314) 369 369 of email: c.molenaar@wrij.nl

Doetinchem, 28 januari 2019

De voorzitter van het centraal stembureau,

drs. H.Th.M. Pieper

 

Naar boven