Waterschapsblad van Hoogheemraadschap van Rijnland

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Hoogheemraadschap van RijnlandWaterschapsblad 2019, 10555Beschikkingen | afhandelingPublicatie watervergunning 2019-013426 aanleggen en hebben van verharding in woonvlek Hagen Wickevoort gelegen aan de Spieringweg te Cruquius

Het hoogheemraadschap van Rijnland heeft op 26 september 2019 een vergunning verleend aan AM B.V. voor het aanleggen en hebben van 2932 m² verharding in woonvlek Hagen Wickevoort, gelegen aan de Spieringweg te Cruquius.

 

De stukken liggen tot en met 7 november 2019 ter inzage in het kantoorgebouw van Rijnland, Archimedesweg 1 in Leiden. Voor inzage van de stukken moet u een afspraak maken: 071 - 3063494.

 

Als u belanghebbende bent kunt u tijdens de inzagetermijn schriftelijk een gemotiveerd bezwaarschrift indienen. U richt dat aan dijkgraaf en hoogheemraden van het Hoogheemraadschap van Rijnland, postbus 156, 2300 AD Leiden. Na het indienen van een bezwaarschrift blijft de vergunning van kracht. Wel kunt u, naast het indienen van een bezwaarschrift, de Voorzieningenrechter vragen een voorlopige voorziening te treffen. U richt dat verzoek aan de Voorzieningenrechter van de Rechtbank 's-Gravenhage (sector Bestuursrechtspraak), postbus 20302, 2500 EH Den Haag.

 

U kunt ook digitaal bezwaar maken bij Rijnland via www.rijnland.net/bezwaar of digitaal om een voorlopige voorziening verzoeken bij genoemde rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

 

Voor informatie over de vergunning kunt u contact opnemen met mevrouw J. Steenbergen van de afdeling Vergunningverlening & Handhaving, telefoon (071) 306 34 11.

 

Leiden, 26 september 2019