Waterschapsblad van Waterschap Limburg

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Waterschap LimburgWaterschapsblad 2019, 10484Beschikkingen | afhandelingBekendmaking ontwerpwijzigingsvergunning Sitech Services B.V. te Geleen

Het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg maakt, gelet op artikel 3:11, eerste lid en artikel 3:12 van de Algemene wet bestuursrecht bekend, dat het een ontwerpbesluit heeft genomen. Het ontwerpbesluit voorziet in een wijziging van de aan Sitech d.d. 17 mei 2016 verleende watervergunning met kenmerk 2015.0122 voor het lozen van afvalwater in het oppervlaktewaterlichaam zijtak Ur. De aanvraag tot wijziging is ingeschreven onder zaaknummer 2019-Z7073.

Inzage

Het ontwerpbesluit ligt van 2 oktober 2019 tot en met 12 november 2019 tijdens kantooruren ter inzage bij Waterschap Limburg, Maria Theresialaan 99, 6043 CX te Roermond en in de gemeentehuizen van Stein en van Sittard-Geleen op de aldaar gebruikelijke plaatsen en tijden. Op verzoek kan een mondelinge toelichting op het ontwerpbesluit worden gegeven.

Zienswijzen

Eenieder kan gedurende bovenvermelde periode van zes weken schriftelijk of mondeling zienswijzen naar voren brengen. De schriftelijke zienswijzen dienen te worden gericht aan het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg, Postbus 2207, 6040 CC te Roermond, onder vermelding van het zaaknummer 2019-Z7073. Voor het naar voren brengen van mondelinge zienswijzen verzoeken wij u een week vóór het einde van de inzage termijn contact op te nemen met het waterschap, via telefoonnummer 088 – 88 90 100.

Informatie

Voor nadere informatie over de vergunning kunt u contact met het waterschap opnemen via telefoonnummer 088 – 88 90 100 en/of stuur een e-mail naar vergunningen@waterschaplimburg.nl. Het ontwerpbesluit kan ook worden ingezien via het digitale Waterschapsblad op de website www.overheid.nl.

Roermond, 1 oktober 2019

Het dagelijks bestuur,

ir. E.J.M. Keulers MMO, secretaris-directeur

drs. ing. P.F.C.W. van der Broeck, dijkgraaf