Waterschapsblad van Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Hoogheemraadschap De Stichtse RijnlandenWaterschapsblad 2018, 9858Overige overheidsinformatieBekendmaking start inspraak 1) ontwerp-projectplan Park Oudegein en 2) ontwerp-partiële herziening van het peilbesluit Oudegein

Het college van dijkgraaf en hoogheemraden van het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden maakt bekend dat 1) het projectplan Park Oudegein en 2) de ontwerp-partiële herziening van het peilbesluit Oudegein ter inzage ligt voor inspraak.

 

Het watersysteem in park Oudegein moet worden aangepast vanwege het project Klimaatbestendige Wateraanvoer (KWA+). Met de uitbreiding van de KWA+ zal de Gekanaliseerde Hollandsche IJssel, de Doorslag en het Merwedekanaal vaker en langer op een hoger peil staan. Doel van het ontwerp-projectplan is om benodigde maatregelen te beschrijven die uitgevoerd moeten worden om in tijden van KWA+ de afvoer van water uit het park mogelijk te maken. Deze maatregelen moeten leiden tot een robuust watersysteem met een betere doorstroming en waterkwaliteit.

 

Door de maatregelen uit het ontwerp-projectplan wijzigen de peilgebiedsgrenzen uit het peilbesluit Oudegein 2014. De wijzigingen zijn opgenomen in de ontwerp-partiële herziening van het peilbesluit Oudegein 2014 (2018). In het peilbesluit staat per peilgebied aangegeven welke waterstanden het waterschap hanteert.

 

Inzien stukken

Het ontwerp-projectplan en de ontwerp-partiële herziening van het peilbesluit liggen van 5 oktober 2018 tot en met 15 november 2018 ter inzage. Belanghebbenden kunnen inspreken op beide besluiten.

U kunt het ontwerp-projectplan, de ontwerp-partiële herziening van het peilbesluit en de daarbij horende bijlagen inzien op: www.destichtserijnlanden.nl/bekendmakingen.

 

Inspraak

U kunt gedurende een periode van 6 weken, naar keuze schriftelijk of mondeling, uw zienswijze over het ontwerp-projectplan en/of de ontwerp-partiële herziening van het peilbesluit indienen bij Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden, Postbus 550, 3990 GJ Houten. U heeft hiervoor de tijd tot en met 15 november 2018. Het waterschap informeert iedereen die inspreekt over de wijze waarop de inspraakreactie in het projectplan en de partiële herziening van het peilbesluit wordt verwerkt. Het definitieve projectplan wordt samen met het inspraakrapport door het college van dijkgraaf en hoogheemraden vastgesteld. De definitieve partiële herziening van het peilbesluit wordt samen met het inspraakrapport door het Algemeen bestuur vastgesteld.

 

Voor de goede orde wijzen wij u er op dat als u geen zienswijze indient, u na de vaststelling van de besluiten daartegen ook geen beroep in kunt stellen (bij de rechtbank).

 

Informatie

Voor meer informatie over het ontwerp-projectplan kunt u contact opnemen met Chris Fitzpatrick van de afdeling Ontwikkeling, Strategie en Advies, 06 2134 9037 / chris.fitzpatrick@hdsr.nl.

 

Voor meer informatie over de ontwerp-partiële herziening op het peilbesluit kunt u contact opnemen met Mathilda Rebel van de afdeling Ontwikkeling, Strategie en Advies, 030 209 7013 / mathilda.rebel@hdsr.nl.

 

Houten, 5 oktober 2018