Leggerwijziging

In navolging op de leggerwijziging van begin 2018 in het kader van het beleid Omvang en onderhoud watersysteem heeft het dagelijks bestuur van waterschap Vechtstromen in haar vergadering van 2 oktober 2018 besloten een aantal waterlopen die voldoen aan de criteria zoals opgenomen in het beleid.

De wijziging van de legger is tweeledig:

  • 1.

    De betreffende waterlopen worden op 13 februari 2021 van de legger afgevoerd

  • 2.

    Tot 13 februari 2021 worden de kadastraal eigenaren als onderhoudsplichtige op de legger aangewezen.

 

De definitieve leggerwijziging wijkt niet af van de concept-legger die van 15 juni 2018 tot en met 26 juli 2018 ter inzage heeft gelegen.

 

Ter inzage

De leggerwijziging kunt u vinden via de link: www.vechtstromen.nl/onderhoud.  Tevens ligt de leggerwijziging met ingang van 5 oktober tot en met 15 november 2018 tijdens kantooruren ook ter inzage in het waterschapskantoor, Kooikersweg 1 te Almelo.

 

Beroep

Belanghebbenden die een zienswijze hebben ingebracht tegen het ontwerp van de leggerwijziging of de belanghebbenden die niet kan worden verweten geen zienswijze te hebben ingebracht tegen het ontwerp van leggerwijziging kunnen met ingang van 5 oktober 2018 tot en met 15 november 2018 schriftelijk beroep instellen bij de rechtbank Overijssel, Bestuursrecht, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle.

 

Het beroepschrift dient te worden ondertekend en bevat tenminste:

a. de naam en het adres van de indiener;

b. de dagtekening;

c. een omschrijving van het besluit waartegen het beroep is gericht;

d. de gronden van het beroep.

 

U kunt ook digitaal beroep instellen bij genoemde rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

Voor het instellen van beroep moet griffierecht worden betaald. Het instellen van beroep schorst de werking van leggerwijziging niet.

 

Voorlopige voorziening

Wie beroep heeft ingesteld kan op grond van artikel 8:81 Algemene wet bestuursrecht bij onverwijlde spoed een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Overijssel, Bestuursrecht, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle. Ook hiervoor moet griffierecht worden betaald.

Voor meer informatie over de leggerwijziging kunt u contact opnemen via het algemene telefoonnummer (088) 2203333.

 

Naar boven