Waterschapsblad van Waterschap Vallei en Veluwe

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Waterschap Vallei en VeluweWaterschapsblad 2018, 9651Overige besluiten van algemene strekkingBekendmaking vaststelling Projectplan Belemen Eerbeekse Beek traject Weberbos

Op 10 september 2018 is namens het college van dijkgraaf en heemraden van Waterschap Vallei en Veluwe het Projectplan Belemen Eerbeekse Beek traject Weberbos vastgesteld.

 

Voor het projectplan en de bijlagen, zie hiernaast bij Externe bijlagen.

 

Het betreft de volgende bijlagen:

  • Projectplan Belemen Eerbeekse Beek traject Weberbos (definitief besluit) met voorblad

  • Overzichtskaart

  • Trajectindeling en locatie dwarsprofielen

  • Dwarsprofielen in 3 deelbladen (a, b en c)

  • Verkennend waterbodemonderzoek

  • Ecologisch onderzoek

  • Quickscan Wet Natuurbescherming

  • Nader onderzoek Beekprik

 

Ter inzage

U kunt van 1 okt tot en met 12 november het projectplan en de bijlagen inzien. Ook ligt het projectplan met de bijbehorende bijlages in deze periode (tijdens openingstijden) ter inzage in het Waterschapshuis, Steenbokstraat 10 te Apeldoorn.

 

Bezwaar indienen bij het waterschap

Belanghebbenden kunnen tegen het projectplan bezwaar instellen bij het waterschap.

 

De termijn voor het indienen van het bezwaarschrift bedraagt zes weken. Deze termijn begint met ingang van de dag na de datum van deze bekendmaking.

Het bezwaarschrift moet minimaal bevatten: de naam en het adres van de indiener, de dagtekening (=datum van ondertekening), een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaarschrift is gericht en de gronden van bezwaar (reden/onderbouwing). Verder moet het bezwaarschrift (digitaal) ondertekend zijn.

 

Indienen bezwaarschrift

U kunt uw bezwaarschrift digitaal indienen (met DigiD) of per brief. Wanneer u kiest voor het digitaal indienen dan kunt u dat doen via het digitale loket https://loket.vallei-veluwe.nl/Loket/product/bezwaarschrift.

 

In het geval u kiest voor het per brief indienen van uw bezwaarschrift dan moet u het bezwaarschrift richten aan het college van dijkgraaf en heemraden van Waterschap Vallei en Veluwe, postbus 4142, 7320 AC Apeldoorn.

 

Zowel digitaal als per brief moet u een verwijzen naar het projectplan met kenmerk P3095 Belemen Eerbeekse Beek traject Weberbos.

 

Beroep instellen bij de rechtbank

Op uw bezwaarschrift neemt het college van dijkgraaf en heemraden een beslissing. Wanneer u het niet eens bent met die beslissing dan kunt u beroep instellen bij de bestuursrechter. In de schriftelijke beslissing op uw bezwaarschrift leest u hoe u dat kunt doen.

 

Schadevergoeding

Voor financieel nadeel dat onverhoopt ontstaat als gevolg van het projectplan kan een benadeelde een beroep doen op artikel 7.14 van de Waterwet. Het verzoek tot vergoeding van de schade moet een motivering bevatten en een onderbouwing van de hoogte van de gevraagde schadevergoeding. Het verzoek moet worden gericht aan het college van dijkgraaf en heemraden van Waterschap Vallei en Veluwe, ter attentie van Team juridische zaken. Het college van dijkgraaf en heemraden zal vervolgens bepalen in hoeverre de schade op grond van artikel 7.14 van de Waterwet wordt vergoed.

 

Op de hierboven bedoelde verzoeken om schadevergoeding is naast artikel 7.14 van de Waterwet ook de Schadevergoedingsregeling Waterschap Vallei en Veluwe 2014 van toepassing.

 

 

Informatie

Voor vragen over het project kunt u contact opnemen met de heer R. ten Tusscher, telefoonnummer 055-52 72 911. Voor vragen over de procedure of voor juridische vragen kunt u contact opnemen met de heer J. Doude van Troostwijk, telefoonnummer 06 – 1173 3137.

 

Apeldoorn,

namens dijkgraaf en heemraden Waterschap Vallei en Veluwe

ing. D.J. Tilkema

directeur