Bekendmaking besluit tot actualisatie en vaststelling van de Legger Watersystemen alsmede de wijzigingen in de Legger Primaire en Regionale Waterkeringen

Het college van dijkgraaf en heemraden van waterschap Rijn en IJssel heeft in vergadering van 30 januari 2018 ten behoeve van de actualisatie van de legger het besluit tot het vaststellen van de Legger Watersystemen en het besluit tot het vaststellen van de wijzigingen in de Legger Primaire en Regionale waterkeringen vastgesteld.

Wat is de legger

Het waterschap heeft op basis van de Waterwet en de Waterschapswet voor het gehele gebied een legger voor de watersystemen en een legger voor de keringen vastgesteld.

Deze leggers zijn registers van kaarten, tabellen en een leeswijzer waarin gegevens over de ligging, vorm, afmeting en constructie van waterkeringen, watergangen, bergingsgebieden en bijbehorende kaden en kunstwerken zijn vastgelegd. In de leggers wordt ook vermeld wie, waar en waarvoor, verantwoordelijk is ten aanzien van het onderhoud.

Waarom actualiseren leggers

De legger voor de keringen en de legger voor de watersystemen dateren uit 2009 respectievelijk 2012. Sinds die tijd zijn er vele (water)vergunningen voor initiatieven van derden verleend en projectplannen op basis van de Waterwet met het oog op de uitvoering van projecten door het waterschap zelf, tot realisatie gebracht. Deze gewijzigde omstandigheden moeten vastgelegd worden in de legger.

Dit gegeven maakt dat er aanleiding is beide leggers te actualiseren. Voor de legger voor de waterkeringen zijn alleen de wijzigingen vastgesteld. Voor de legger voor de watersystemen is ervoor gekozen de gehele legger (geactualiseerd) vast te stellen.

Wanneer beide geactualiseerde leggers zijn vastgesteld, zullen de keurkaarten en de legger watergangen en bergingsgebieden 2012 ingetrokken worden.

Inzage

Het besluit ten behoeve van de actualisatie van de leggers wordt gedurende zes weken na de dag van het bekendmaken van dit besluit (digitaal) ter inzage gelegd. Deze digitale versie kunt u inzien op het kantoor van het waterschap, Liemersweg 2, 7006 GG, in Doetinchem. U kunt voor het inzien van de (digitale) leggers een afspraak maken met de afdeling waterbeheer, telefoonnummer (0314) 369369. Een medewerker van het waterschap kan u desgewenst hulp bieden bij het inzien van de (digitale) legger.

Aanvullend is via de website van het Waterschap Rijn en IJssel een interactieve leggerkaart beschikbaar via http://www.wrij.nl/actualisatielegger2017. Deze kaart is gebaseerd op de vastgestelde leggers en is inhoudelijk dus gelijk hieraan. Door de interactieve en digitale weergave is deze kaart online makkelijker te raadplegen.

Beroep

Binnen zes weken na de dag van bekendmaking van het onderhavige besluit kan beroep worden ingesteld bij de Rechtbank Gelderland. Beroep kan worden ingesteld door degene die een zienswijze hebben ingediend tegen het ontwerpbesluit van het college tot het vaststellen van de geactualiseerde leggers van d.d. 9 oktober 2017 en degene die redelijkerwijs niet verweten kan worden dat zij geen zienswijze hebben ingediend.

Beroep is mogelijk voor zover met het onderhavige besluit in de leggers onderhoudsplichtigen of onderhoudsverplichtingen worden aangewezen en voor zover de ligging van een waterbergingsgebied of beschermingszone als bedoeld in de Waterwet wordt vastgesteld of gewijzigd.

Het beroep dient ingesteld te worden bij de Rechtbank Gelderland, locatie Arnhem, Postbus 9030, 6800 EM te Arnhem.

Het beroepschrift moet tenminste bevatten: de naam en adres van de indiener, de dagtekening, de omschrijving van het besluit waartegen het beroep is gericht, zo mogelijk een afschrift van dit besluit, de gronden van beroep en een handtekening.

Voorlopige voorzieningHet indienen van een beroepschrift schorst de werking van het genomen besluit niet op. Naast het indienen van een beroepschrift kunt u daarom ingeval van onverwijlde spoed een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening indienen bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank Gelderland, locatie Arnhem, op het hiervoor genoemde adres. Het verzoek moet de volgende inhoud hebben: de naam en adres van de indiener, de dagtekening, de omschrijving van het besluit waartegen het beroep is gericht, de gronden van het verzoek, de reden van spoedeisendheid, handtekening en een afschrift van het beroepschrift.

U kunt het beroep en een verzoek tot een voorlopige voorziening ook digitaal indienen bij genoemde rechtbank via https://loket.rechtspraak.nl/. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk voor meer informatie hierover op de genoemde website. Voor het indienen van een beroepschrift en een voorlopige voorziening zijn griffierechten verschuldigd.

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u terecht bij de afdeling waterbeheer, telefoonnummer (0314) 369369.

 

Naar boven