Bekendmaking besluit watervergunning voor bronbemaling t.b.v. het verleggen van elektriciteitskabels nabij de Fahrenheitstraat en Edisonstraat te Zevenaar door Liander voor het project ViA15

Inleiding

Met het project ViA15 wil Rijkswaterstaat de autosnelweg A15 vanaf knooppunt Ressen doortrekken naar de A12 tussen Duiven en Zevenaar. Om dit mogelijk te maken moeten er kabels en leidingen van Gasunie, Vitens, Liander en Waterschap Rijn en IJssel worden verlegd. Tijdens deze werkzaamheden is bronbemaling ofwel grondwateronttrekking noodzakelijk. De initiatiefnemers hebben daarom het Milieueffectrapport “Bemalingen ten behoeve van verlegging kabels en leidingen project ViA15 in Duiven en Zevenaar” opgesteld. Het Milieueffectrapport (MER) dient als grondslag voor de watervergunningen voor grondwateronttrekkingen van bovengenoemde organisaties. Het MER en de onderliggende stukken zijn respectievelijk op 29 maart 2018 en 5 april 2018 gepubliceerd in de Staatscourant (2018, nummers 18526 en 19630) en het Waterschapsblad (2018, nummers 2804 en 3060).

Liander heeft voor de bronbemaling ten behoeve van het verleggen van hoogspanningskabels nabij de Fahrenheitstraat en Edisonstraat te Zevenaar een Watervergunning aangevraagd. Deze publicatie heeft betrekking op ons definitieve besluit op de vergunningaanvraag.

Vaststelling besluit

Het college van dijkgraaf en heemraden van Waterschap Rijn en IJssel maakt bekend het besluit op de vergunningaanvraag voor Liander voor de bovengenoemde bronbemaling (gewijzigd) te hebben vastgesteld. Het ontwerpbesluit is op 18 juli 2018 gepubliceerd in het Waterschapsblad (nummer 7005) en heeft van 19 juli 2018 tot en met 29 augustus 2018 ter inzage gelegen. Gedurende deze termijn van terinzagelegging zijn er geen zienswijzen op het ontwerpbesluit ingediend. Het definitieve besluit is wel gewijzigd ten opzichte van het ontwerpbesluit van de watervergunning. Volgens de ontwerp-voorschriften diende de vergunninghouder een bemalings-, lozings- en monitoringsplan ter goedkeuring aan ons waterschap toe te sturen. Hiertoe hebben wij een Technisch bemalingsplan ontvangen, dat door ons is goedgekeurd. De betreffende voorschriften hebben wij hierop aangepast.

Terinzagelegging

Ons definitieve besluit op de aanvraag voor een watervergunning van Liander voor de bovengenoemde bronbemaling ligt, samen met de bijbehorende stukken, ter inzage van 12 september tot en met 23 oktober  2018:

1.  Op het kantoor van Waterschap Rijn en IJssel te Doetinchem op werkdagen tussen 08:00 uur tot 17:00 uur. Meldt u zich bij de balie, Liemersweg 2 te Doetinchem (ingang Energieweg).

2.  In het Waterschapsblad te raadplegen via www.officielebekendmakingen.nl en via de website van het waterschap (www.wrij.nl/thema/actueel/bekendmakingen).

Beroep en voorlopige voorziening

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden, met ingang van de dag na die waarop de vergunning ter inzage is gelegd, gedurende zes weken tegen deze vergunning beroep instellen bij de rechtbank. Gedurende de beroepstermijn kunnen belanghebbenden een voorlopige voorziening indienen bij de rechtbank. Meer informatie hierover kunt u vinden in ons besluit en bovengenoemde bekendmaking.

Informatie

Voor nadere informatie over dit besluit kunt u contact opnemen met Waterschap Rijn en IJssel, telefoonnummer 0314-369783. Per e-mail kunt u voor informatie bij ons Waterschap terecht via: info@wrij.nl

 

Naar boven