Waterschapsblad van Waterschap Rivierenland

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Waterschap RivierenlandWaterschapsblad 2018, 8829Overige besluiten van algemene strekkingVaststelling leggers Waterkeringen 2018 Waterschap Rivierenland

Besluit van het college van dijkgraaf en heemraden

Het college van dijkgraaf en heemraden van Waterschap Rivierenland heeft op 21 augustus 2018 de leggers Waterkeringen 2018 vastgesteld. Daarbij is gelet op:

 

 • -

  artikel 5.1 van de Waterwet;

 • -

  artikel 78, lid 2 van de Waterschapswet;

 • -

  de Inspraakverordening Waterschap Rivierenland 2010;

 • -

  afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht.

 

Op de ontwerp-leggers zijn geen zienswijzen ingediend. Het college van dijkgraaf en heemraden heeft de leggers ten opzichte van het ontwerp ongewijzigd vastgesteld.

 

Inhoud leggers Waterkeringen 2018

 

Inleiding

Waterschap Rivierenland is verantwoordelijk voor het beheer van de primaire waterkeringen in het rivierengebied. Primaire waterkeringen zijn dijken die beschermen tegen overstromingen vanuit de grote rivieren en kanalen. Om het beheer van deze waterkeringen op een goede manier te kunnen uitvoeren moet informatie over deze waterkeringen actueel en overzichtelijk in leggers worden vastgelegd. Een legger bevat informatie over de ligging, vorm, afmeting en constructie van waterstaatswerken en over de onderhoudsplichten. Waterschap Rivierenland is wettelijk verplicht de leggers actueel te houden.

 

Aanleiding wijzigen leggers waterkeringen

Aanleiding voor het waterschap om de leggers van de waterkeringen te actualiseren zijn diverse wijzigingen aan de waterstaatkundige infrastructuur. Dit betreffen:

 • -

  wijzigingen aan de dijken door de dijkversterking Schoonhovenseveer – Langerak en de dijkversterking Baanhoek;

 • -

  het opstellen van de leggers voor de Voorlandkering Polder Nieuwland en de voorhavendijken Amsterdam-Rijn Kanaal; Bernhardsluizen;

 • -

  wijzigingen aan de waterkeringen door derden als gevolg van vergunningen en meldingen op grond van de keur (dit zijn de zogeheten reguliere wijzigingen);

 • -

  kwaliteitsverbeteringen in de data over de waterkeringen van het waterschap (terug te vinden bij de reguliere wijzigingen).

 

Leggers met bijlagen ter inzage

Het besluit tot wijziging van de leggers Waterkeringen 2018 inclusief bijlagen (leggerkaarten) liggen van woensdag 5 september tot en met dinsdag 16 oktober 2018 tijdens kantooruren voor iedereen ter inzage in het kantoor van het waterschap, De Blomboogerd 1 in Tiel. U kunt hiervoor een afspraak maken via e-mailadres: leggerswaterkeringen@wsrl.nl. Er is dan iemand beschikbaar voor toelichting en uitleg.

 

Bovendien zijn het besluit, de leggers en overige bijlagen als bijlage bij dit Waterschapsblad opgenomen, zie linkerkolom.

 

Om snel te kunnen beoordelen of een leggerwijziging voor u van belang is, zijn op de overzichtskaart alle wijzigingslocaties weergegeven. U kunt dus zien waar in het beheergebied van het waterschap de leggers worden gewijzigd. De details van iedere wijziging worden weergegeven op kaarten in de leggerboeken. Per kaart wordt aangegeven:

 • 1.

  het leggerbladnummer;

 • 2.

  de betrokken kadastrale percelen;

 • 3.

  de omschrijving van de wijziging

 • 4.

  de ligging van de voorgenomen (nieuwe) situatie.

 

Beroep

Beroep tegen deze leggers is uitsluitend mogelijk tegen de aanwijzing van onderhoudsplichtigen en onderhoudsverplichtingen op grond van artikel 78, tweede lid Waterschapswet. Tegen de vaststelling van de ligging, vorm, afmeting en constructie van de waterstaatswerken overeenkomstig artikel 5.1 van de Waterwet is alleen beroep mogelijk als de ligging van een waterbergingsgebied of een beschermingszone in een legger wordt vastgesteld of gewijzigd.

 

Tegen deze leggers kan gedurende zes weken na de dag van bekendmaking beroep worden ingesteld bij de rechtbank Gelderland, Team Bestuursrecht, postbus 9030, 6800 EM Arnhem. Degenen die beroep in kunnen stellen, zijn:

 • -

  belanghebbenden die een zienswijze tegen het ontwerpbesluit naar voren hebben gebracht;

 • -

  belanghebbenden die redelijkerwijs niet verweten kunnen worden tegen het ontwerpbesluit geen zienswijze naar voren te hebben gebracht.

 

Het beroepschrift moet ondertekend zijn en ten minste bevatten: naam en adres, datum, een omschrijving van het besluit waartegen het beroep is gericht, en de gronden van het beroep. U kunt ook digitaal beroep instellen bij de rechtbank Gelderland via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u beschikken over een elektronische handtekening (DigiD voor particulieren en eHerkenning voor ondernemers). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

 

Het behandelen van het beroep brengt kosten met zich mee (griffierecht).

 

Voorlopige voorziening

Het indienen van beroep heeft geen schorsende werking. De vastgestelde leggers treden in werking op woensdag 5 september 2018. Om dit te verhinderen kan, indien beroep wordt ingesteld, ook een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening worden gedaan bij de Voorzieningenrechter van de rechtbank Gelderland, Team Bestuursrecht, postbus 9030, 6800 EM Arnhem.

 

U kunt ook digitaal een voorlopige voorziening aanvragen bij de rechtbank Gelderland via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

 

Ook de behandeling van dit verzoek brengt kosten met zich mee (griffierecht).

 

Meer informatie

Wilt u meer weten over de leggers? U kunt terecht op de website van het waterschap: https://www.waterschaprivierenland.nl/common/beleid/keur-en-legger/wijzigingen-leggers-waterkeringen-2018.html.

 

U kunt ook contact opnemen met het waterschap via: leggerswaterkeringen@wsrl.nl. Vermeld daarbij duidelijk uw vraag en de manier waarop wij met u in contact kunnen komen (telefonisch of via e-mail).