Projectplan “EVZ Bleekloop golfterrein"

 

Het algemeen bestuur heeft op 22 augustus 2018 het projectplan “EVZ Bleekloop golfterrein" vastgesteld.

Achtergrond

Het waterschap, de gemeenten Bergen op Zoom, Roosendaal en Golf Wouwse Plantage willen gezamenlijk een 2 km lange EVZ (ecologische verbindingszone) langs de Bleekloop en de Smalle Beek realiseren. Deze EVZ wordt gefaseerd uitgevoerd, waarbij de EVZ op het golfterrein in de gemeente Bergen op Zoom als eerste uitgevoerd wordt. Dit betreft een traject van 500 meter. De inrichtingsmaatregelen worden gelijktijdig uitgevoerd met de herinrichting van het golfterrein.

De EVZ op het golfterrein varieert in breedte van circa 10 meter tot 30 meter langs de Bleekloop. De Bleekloop wordt plaatselijk vergraven en krijgt een licht meanderende loop en wordt voorzien van natuurvriendelijke oevers. De inrichting voorziet in gradiënten van nat tot vochtig bloemrijk grasland en struweel. Zowel aan de noord- als zuidzijde worden robuuste stapstenen gerealiseerd.

Met de voorgenomen inrichting wordt de ecologische kwaliteit van de Bleekloop versterkt en wordt langs de beek ruimte geboden voor een aantal doelsoorten (amfibieën, kleine zoogdieren, dagvlinders en vogels).

Door het inzetten van een regelbare stuw kan het peilbeheer beter worden gestuurd en afgestemd op de waterbehoefte in de directe omgeving. Er treedt geen wijziging op in de te hanteren stuwpeilen in de Bleekloop.

De inrichtingswerkzaamheden voor EVZ Bleekloop op het terrein van Golf Wouwse Plantage staan gepland voor dit najaar.

Bezwaar

Het projectplan en alle stukken die daarbij horen liggen vanaf 27 augustus 2018 voor een periode van zes weken ter inzage op het kantoor van waterschap Brabantse Delta, Bouvignelaan 5 in Breda. De stukken zijn in te zien op werkdagen van 09.00 tot 16.00 uur. De stukken die ter inzage liggen zijn ook als bijlage aan deze bekendmaking toegevoegd.

Belanghebbenden kunnen bezwaar maken. Hoe dit werkt, kunt u lezen op de website. Op dit projectplan is de Crisis- en herstelwet van toepassing waardoor uiteindelijk het instellen van pro-forma beroep niet mogelijk is.

Contact

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met mevrouw E.J. Boele via telefoonnummer 076 564 10 00.

 

 

Naar boven