Peilbesluiten Nationaal Natuur Netwerk (NNN)-Krimpenerwaard in ontwerp vastgesteld

Dijkgraaf en hoogheemraden maken bekend dat in de vergadering van het dagelijks bestuur van 31 juli 2018, de peilbesluiten de NNN-Krimpenerwaard :Bilwijk, Veerstalblok, Kattendijksblok, Den Hoek en Oudeland, in ontwerp heeft vastgesteld. Met deze peilbesluiten worden de waterstanden (het waterpeil) voor de gelijknamige natuurgebieden vastgelegd.

Wat verandert er?

Op een aantal plaatsen wordt het waterpeil verhoogd ten opzichte van het huidige peil. Dit is nodig om de natuur te faciliteren die hier is gepland. Verder wordt een aantal dammen, stuwen, in- en doorlaten gerealiseerd, zodat sloten en dus waterpeilen gescheiden kunnen worden of juist met elkaar in verbinding worden gebracht.

Terinzagelegging

Het peilbesluit en de toelichting liggen van 15 augustus tot en met 25 september 2018 ter inzage op het kantoor van Schieland en de Krimpenerwaard. U vindt de stukken ook als bijlage bij deze bekendmaking (zie onder Externe bijlagen).

In deze periode kunnen ingezetenen van Schieland en de Krimpenerwaard en belanghebbenden hun zienswijzen over het ontwerp indienen. Schriftelijke reacties moeten worden gericht aan het college van dijkgraaf en hoogheemraden van Schieland en de Krimpenerwaard. Voor het geven van een mondelinge reactie binnen de inspraakperiode kunt u een afspraak maken met mevrouw A. Osorio, via tel. 010 45 37 200.

 

Verdere procedure

Na afloop van de inspraaktermijn wordt een eindverslag (nota van beantwoording) opgesteld met daarin een overzicht van de gevolgde inspraakprocedure, een weergave van de zienswijzen en een gemotiveerde reactie op de zienswijzen. Naar verwachting zal het ontwerp-peilbesluit, samen met de nota van beantwoording ter vaststelling worden voorgelegd aan de verenigde vergadering van Schieland en de Krimpenerwaard.

Meer informatie

Voor meer informatie over dit peilbesluit kunt u contact opnemen met mevrouw Adriana Osorio, via tel. 010 45 37 200.

 

Naar boven